Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 5 teemat. Võeti vastu 4 seadust. Arutati veel 9 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Minister Jaan Õunapuu vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele halduskorralduse ja Andres Tarandi küsimusele regionaalarengu kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Eiki Nestori küsimusele tulumaksuseaduse ja tasemekoolituse, Tõnis Lukase küsimusele riigi avalike teenuste ja Margi Eini küsimusele muusikakoolide rahastamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

70 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (198 SE). Seadus viib prokuratuuriseaduse kooskõlla Justiitsministeeriumis heaks kiidetud riigi peaprokuröri kavandatavate struktuurimuudatustega prokuratuuris ja prokuröride uue diferentseeritud palgakorralduse alustega. Samuti tagab turvatunde prokuröridele ning nende lähedastele õigusvastaste rünnete korral seoses teenistusega prokuratuuris.

63 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseadus (105 SE). Seadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

52 poolthäälega (4 erapooletut) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus (190 SE). Seadus aitab parandada metsakorraldustööde kvaliteeti, tagab turberaie parema korraldamise, muudab metsateatise raiet lubavaks dokumendiks ja määratleb metsamajandamiskavas uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalse lubatud pinna kindlustamaks metsade säästev majandamine.

68 poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seadus (171 SE). Seadus täpsustab ja täiendab liftide ja köisteede ohutuse tagamise regulatsiooni tulenevalt vajadusest viia see täpsemasse vastavusse Euroopa Liidu õigusega.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandustegevuse seaduse eelnõu (164 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse eelnõu (165 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE). Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletustulemused: 27 poolt, 47 vastu.

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 4. veebruar kell 18.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (222 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 11. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 13. veebruar kell 16.45.

Vabariigi Valitsuse algatatud kiirgusseaduse eelnõu (221 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 11. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud mõõteseaduse eelnõu (216 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 11. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seaduse eelnõu (202 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 11. veebruar kell 18.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside