Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat. Võeti vastu 3 seadust. Menetleti 14 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Katrin Saksa küsimusele sotsiaaltoetuste, Eiki Nestori küsimusele maaeluarengu, Marika Tuusi küsimusele pensionide, Peeter Tulviste küsimusele tervishoiutöötajate õppelaenude, Vello Tafenau küsimusele lastekodude rahastamise ja Kadi Pärnitsa küsimusele sotsiaaltoetuste kohta.

Siseminister Margus Leivo vastas Liina Tõnissoni küsimusele infopoliitika kohta ja Toomas Alatalu küsimusele riigi haldussuutlikkuse kohta.

Põllumajandusminister Tiit Tammsaar vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele põllumajanduse kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

52 poolthäälega (31 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (78 SE). Seadus näeb ette, et Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi ja kelle ülesanded määrab kindlaks peaminister oma korraldusega, mis tehakse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil. Seadus määrab kindlaks regionaalministri pädevuse siseministeeriumi juhtimisel. Seadus näeb ette maavanema ametisse nimetamise ja ametist vabastamise korra. Maavanema nimetab regionaalministri ettepanekul kuni viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus. Maavanemakandidaadid kvalifitseeruvad avaliku konkursi korras.

78 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse ning konsulaarseaduse muutmise seadus (145 SE). Seadus määrab kindlaks igakuise elatusraha suuruse ühele lapsele, mis ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Samuti tehti muudatused seoses perekonnaseisualaste dokumentide vormistamise ja riigilõivu maksmisega ning täpsustati konsulaarametniku pädevust perekonnaseisualaste dokumentide vormistamisel.

74 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seadus (197 SE). Seadusse on koondatud ülalmainitud seadustes sisalduvate kiireloomuliste tähtaegade edasilükkamised.

Riigikogu lõpetas järgmiste seaduste teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud mõõteseaduse eelnõu (216 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 153³ muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastaste rahastuslepingute 2002 ja 2003 Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (259 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 3. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (238 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (262 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väliskomisjonile on 8. märts kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse eelnõu (212 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 13 poolt, 42 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu suunati teisele lugemisele. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 10. märts kell 18.00.

Istung lõppes kell 19.11.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside