Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 7 teemat, võeti vastu 9 seadust, kokku menetleti 15 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Minister Jaan Õunapuu vastas Kaarel Pürgi küsimusele Ida-Virumaa haldusreformi ja Peeter Tulviste küsimusele haridusministriga tehtava koostöö kohta.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Eiki Nestori küsimusele riigikaitse, Toomas Alatalu küsimusele Eesti rindejoone ja Trivimi Velliste küsimusele Eesti õhuruumi turbe kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Tõnis Lukase küsimusele seaduste rakendamise ja Mark Soosaare küsimusele planeeringute kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

71 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seadus (209 SE). Seadus korrastab maavara kasutuslubade ja maavara ajutiste kasutuslubade ümbervormistamise kaevandamislubadeks.

71 poolthäälega (1 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (166 SE). Seadus täpsustab majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seaduse rakendamisega seotud sätteid.

77 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (195 SE). Seadus ühtlustab tööstusomandi seaduste õiguste rakendamise regulatsioonid. Seadus viib seadustes kasutatud mõisted omavahel vastavusse ning lähendab sarnaste õigusinstituutide regulatsiooni.

74 poolthäälega (2 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud mõõteseadus (216 SE). Seadus viib Eesti metroloogiaalase seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusega.

85 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise seadus (262 SE). Seadusega ühinetakse Põhja-Atlandi lepinguga. Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (North Atlantic Treaty Organisation, edaspidi NATO). Praha tippkohtumisel 21. novembril 2002 kutsuti Eesti läbirääkimistele, mille eesmärk oli Eesti liitumine NATO-ga. Põhja-Atlandi lepinguga ühinemiseks pidi Riigikogu Põhja-Atlandi lepingu ratifitseerima. Põhja-Atlandi leping jõustub Eesti suhtes ühinemisdokumendi (ratifitseerimiskirja) deponeerimisel Ameerika Ühendriikide valitsuse juures. Kõigi ühinevate riikide ühinemisdokumentide pidulik üleandmine Ameerika Ühendriikide välisministrile on käesoleva aasta 2. aprillil.

75 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus (202 SE). 16. aprillil 1964. aastal allakirjutamiseks avatud ja 17. märtsil 1968. aastal jõustunud koodeks on Euroopa Nõukogu üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna konventsioone. Seaduse eesmärk on õiguskindluse tugevdamise kaudu suurendada sotsiaalset turvalisust Eestis.

55 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi 2002. ja 2003. aasta üheaastaste rahastuslepingute ratifitseerimise seadus (259 SE). Nimetatud lepingutes on sätestatud komisjoni poolt Eesti Vabariigile maaelu ja põllumajanduse arenguprogrammi (SAPARD) elluviimiseks eraldatavad üheaastaste kohustuste suurused aastatel 2002 ja 2003, nende kehtivusajad ning varasematesse üheaastastesse ning mitmeaastasesse rahastuslepingusse tehtavad muudatused.

37 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seadus (222 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada erinevate riikide koostööd võitlemaks senisest tõhusamalt rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu. Konventsioon sätestab kuriteona organiseeritud kuritegelikku ühendusse kuulumise, rahapesu ja korruptsiooni ning samuti õigusemõistmise takistamise.

Riigikogu lõpetas järgmiste seaduste teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kiirgusseaduse eelnõu (221 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse, jälitustegevuse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (219 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 24. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 24. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 15. märts kell 10.00.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmise eelnõu:

Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Kaarel Pürgi, Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani algatatud ühistranspordiseaduse § 59 lõike 12 muutmise seaduse eelnõu (225 SE). Eelnõu tagasilükkamise ettepaneku tegi juhtivkomisjon – majanduskomisjon. Hääletustulemused: 53 poolt, 21 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside