Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 6 teemat, võeti vastu 13 seadust, kokku menetleti 25 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Marika Tuusi küsimusele elektri hinna ja Tõnis Lukase küsimusele riigireservi kohta.

Minister Jaan Õunapuu vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele regionaalse juhtimise kohta.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Mark Soosaare küsimusele Eesti kultuuripärandi hoidmise, Toomas Alatalu küsimusele Tallinna planeeringu kohta ja Trivimi Velliste küsimusele mälestiste valdaja rahalise toetamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

78 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kiirgusseadus (221 SE). Seadus sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel.

79 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seadus (231 SE). Seadus täpsustab seaduse § 29 lõikes 3 sisalduvat volitusnormi ning riigieelarvest mälestise hooldamiseks, restaureerimiseks või säilitustingimuste loomiseks antava toetuse aluseid ja tingimusi ning täpsustab vastutust seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest.

75 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (223 SE). Seadus viib kehtivasse pakendiaktsiisi seadusesse sisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatava pakendi maksustamist reguleerivad sätted. Seadus muudab ka pakendi taaskasutamise aruande esitamise tähtaega ning pikendab pakendi taaskasutamise tõendi kehtivusaega.

73 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseadus (73 SE). Seadus sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse ning julgeoleku tagamise eesmärgil esitatud nõuded tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele ning nende käitlemisele.

71 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seadus (170 SE). Seadus sätestab sanktsioonid mõnede uute rahvusvaheliste nõuete eiramise eest. Seadusesse lisati võimalus kasutada tehnilise järelevalve teostamisel eraõigusliku isiku teenuseid ning ministrile anti volitusnorm reguleerida mõnede õhusõidukitüüpide ohutut kasutatavust teatud lennutöödel.

52 poolthäälega (26 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu majanduskomisjoni algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (204 SE). Seadus kehtestab tuletorni- ja navigatsioonitasud. Tulenevalt sellest täiendati meresõiduohutuse seadust uue peatükiga, mis reguleerib tuletornitasu ja navigatsioonitasu ning selle arvutamise, tasumise ja haldamise põhimõtteid.

73 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud toote ohutuse seadus (220 SE). Seadus tõhustab tarbijakaitset ja ühtlustab tarbijakaitse taset tooteohutuse seisukohalt ning tagab turule lastavate toodete ohutu kasutamise.

65 poolthäälega (3 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus (236 SE). ). Seadus sätestab Eesti Vabariigi aktsionärina, osanikuna, asutajana või liikmena osalemise korra aktsiaseltsides, osaühingutes, sihtasutustes või mittetulundusühingutes ning erisused riigi osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja nende tegevusele.

74 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seadus (237 SE). ELga liitumisest alates kuulub riigiabi valdkond Euroopa Liidu ainupädevusse, EL riigiabialane regulatsioon kohaldub Eestile otse ja riigiabi järelevalvet hakkab rahandusministeeriumi asemel teostama Euroopa Komisjon. Riigiabi andmise luba tuleb seega alates liitumisest taotleda Euroopa Komisjonilt, ka riigiabi aruanded esitatakse Euroopa Komisjonile. Tingituna nendest põhimõttelistest muudatustest riigiabi järelevalves muudeti konkurentsiseaduse riigiabi peatükki ja tunnistati kehtetuks riigiabi andmise eritingimusi sätestav regulatsioon.

81 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (258 SE). Seadus sätestab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude rakendamise korra ja neid rakendavad asutused, riigiabina antavate täiendavate otsetoetuste andmise alused ning riikliku järelvalve teostamise alused ja ulatuse.

53 poolthäälega (32 vastu) võeti vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus. Seadus näeb ette, et Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi ja kelle ülesanded määrab kindlaks peaminister oma korraldusega, mis tehakse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil. Seadus näeb ette, et maavanema nimetab regionaalministri ettepanekul ametisse viieks aastaks Vabariigi Valitsus. Maavanema ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Maavanem annab oma tegevusest aru regionaalministrile ja Vabariigi Valitsusele.

60 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus (232 SE). Konventsiooniga võtavad liikmesriigid kohustuse osutada elatusvahendite puudumise korral nende territooriumil seaduslikult viibivatele teiste konventsiooniosaliste riikide kodanikele sotsiaal- ja meditsiiniabi võrdselt oma riigi kodanikega.

62 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadus (238 SE). Seadus näeb ette ühinemise isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga. Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 6 poolt, 65 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (38 SE ja 227 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse eelnõu (272 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 12. aprill kell 10.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiseaduse eelnõu (291 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 31. märts kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 31. märts kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 31. märts kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 7. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 26. märts kell 16.45.

Istung lõppes kell 18.49.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside