Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 8 teemat, võeti vastu 8 seadust, kokku menetleti 36 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Siseminister Margus Leivo vastas Ain Seppiku küsimusele riigi julgeolekuvarude ja Olev Laanjärve küsimusele kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas Trivimi Velliste küsimusele elanike keelelise käitumise ja Eldar Efendijevi küsimusele rahvusvähemuste olukorra kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Enn Eesmaa küsimusele Euroopa Liidus tööjõu vaba liikumise, Eiki Nestori küsimusele ”Aus riik”, Margi Eini küsimusele Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia ja Andres Herkeli küsimusele erakondade tegevuse järelvalve kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

64 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kutseõppeasutuse seaduse § 31 muutmise seadus (266 SE). Seadus näeb ette, et kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Õpilastele tervishoiuteenuse osutamist korraldab õppeasutuse pidaja sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

69 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse muutmise seadus (254 SE). Seadus täpsustab noortelaagrite ja projektlaagrite mõisted, reguleerib nende tegutsemist, ühtlustab noortelaagrite ja projektlaagrite personalile esitatavad nõuded.

69 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus (134 SE). Seaduse asendab kogu seadusandlust läbivalt sõnad ”hälvik” ning ”hälviklaps” sõnadega ”erivajadustega” ning ”erivajadustega laps”.

70 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seadus (38 SE ja 227 SE). Eesti poolt võetud rahvusvaheliste inimõigusalaste kohustuste täitmise kõrval on seadus vajalik Eesti seadusandluse kooskõlla viimiseks Euroopa Ühenduse õigusega, mis omakorda on eeltingimuseks ühinemiseks Euroopa Liiduga. Naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõte lähtub Euroopa Liidus tunnustatud põhiõigusest mitte olla diskrimineeritud soolise kuuluvuse alusel.

51 poolthäälega (17 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud üleliigse laovaru tasu seadus (272 SE). Seadus sätestab 1. mail 2004 käitleja valduses oleva põllumajandustoote üleliigse laovaru eest tasu maksmise alused ja maksumenetluse korra, riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse seaduse nõuete rikkumise eest.

66 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, kriminaalhooldusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE). Seadus kõrvaldab kriminaalhooldusseaduse vastuolud kohtute seaduse ja karistusseadustikuga ning lahendab praktikas tõusetunud probleemid. Seadus likvideerib seadusliku regulatsiooni dubleerimise ning loob kriminaalhoolduse protsessi reguleeriva ühtse õigusliku baasi.

35 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seadus (278 SE). Ühinemislepingu kohaselt kehtivad Eestis pärast Euroopa Liiduga ühinemist Norrat, Islandi ja Liechtensteini käsitlevad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu põhimõtted. EMP ühinemislepingu integreerib EL-ga saavutatud kokkulepped EMP lepingusse ning teeb EMP lepingus Euroopa Liidu laienemisest tingitud tehnilised muudatused.

38 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus (224 SE). Konventsioon kehtestab Eestis läänesuunalise rahvusvahelise raudteeveo osas sama õigusliku regulatsiooni, mis kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes konventsiooniga ühinenud riikides, mis lihtsustab märgatavalt raudteevedu Lääne- ja Kesk-Euroopa suunal.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja andmekogude seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse eelnõu (290 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse eelnõu (289 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse eelnõu (280 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Riigikogu katkestas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 8. aprill kell 17.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiseaduse eelnõu (291 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 8. aprill kell 17.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Õiguskomisjoni algatatud ”Seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seaduse” eelnõu (311 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 8. aprill kell 11.00.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ning Ühenduse Vabariigi eest – Res Publica fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse paragrahvi 5 lõike 4 punkti 5, paragrahvi 21 ja paragrahvi 53 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (307 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 8. aprill kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ning Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (301 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väliskomisjonile on 12. aprill kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ja selle tõlgendavate nootide ratifitseerimise seaduse eelnõu (300 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 8. aprill kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud välisõhukaitse seaduse eelnõu (294 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 14. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Balti Pataljoniga seotud välislepingute lõpetamise seaduse eelnõu (283 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 22. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 21. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 13. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 12. aprill kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (306 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 12. aprill kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 12. aprill kell 10.00.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmise eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE). Hääletustulemused: 48 poolt, 24 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 20.05.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside