Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 6 teemat, võeti vastu 17 seadust ja 1 otsus, kokku menetleti 30 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Andres Tarandi küsimusele sotsiaalministeeriumi poliitilise vastutuse, Helir-Valdor Seederi küsimusele vanglate keskhaigla ja Kadi Pärnitsa küsimusele hästi tehtud sotsiaalpoliitika kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Mihhail Stalnuhhini küsimusele riigimaa munitsipaliseerimise kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Tõnis Lukase küsimusele 21. sajandi kooli programmi ja Eiki Nestori küsimusele hästi tehtud hariduspoliitika kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

63 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seadus (289 SE). Seadus kehtestab investeerimisfondide, sealhulgas pensionifondide moodustamise, valitsemise, vara investeerimise ja järelevalve regulatsiooni.

64 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seadus (290 SE). Seadus koondab eelkõige isikukesksed sätted, mis reguleerivad kohustuslikku või vabatahtlikku pensionifondi sisse- ja väljamaksete tegemist ning pensionikindlustuse lepingu sõlmimist.

61 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus (286 SE). Seadus viib avaliku teenistuse seaduse kooskõlla Euroopa Liiduga ühinemislepingust tuleneva töötajate vaba liikumise põhimõttega ning reguleerib riiklike ekspertide Euroopa Liidu institutsioonide juurde lähetamisega seonduvad küsimused.

60 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seadus (282 SE). Seadus kõrvaldab kitsaskohad, mis on ilmnenud seoses telekommunikatsioonis isikute tegevuse alustamise teadete esitamise kohustusega, arvestades olukorda telekommunikatsiooniturul.

61 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seadus (285 SE). Seadus tagab infoühiskonna teenuste vaba liikumise Euroopa Liidu siseturul. Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 14 lõikele 2 kujutab Euroopa Liidu siseturg endast sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine ning asutamisvabadus.

54 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (288 SE). Seadus viib kehtiva seaduse kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega ja ühtlustab autoveoseaduse ühistranspordiseadusega.

65 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus (215 SE). Seadus võimaldab moodustada lasteaed-põhikoole.

56 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduse sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seadus (192 SE). Seadus tagab õigusselguse ja õiguskindluse põhimõte, mis tähendab, et üksikisikul on võimalik riigiorganite käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja sellega arvestada. Seadus jõustab, tunnistab kehtetuks ja muudab rida sätteid seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga 1. mail 2004.

62 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seadus (268 SE). Seadus lahendab probleemid, mis on Eestis tekkinud veeuuringute teostamisel, väetiste kasutamisel, ohtlike ainete suublasse juhtimisel ning veekaitse ja -kasutamise planeerimisel.

51 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus (292 SE). Seadus reguleerib geneetiliselt muundatud organismide (GMO-de) keskkonda viimist ning GMO-d sisaldavate toodete turustamist. Seadus parandab kontrolli GMO-de leviku üle, mille tulemusel GMO-ga seotud protseduurid muutuvad inimese tervise ja keskkonna suhtes ohutumaks.

64 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (257 SE). Seadus viib kehtivasse seadusesse sisse muudatused a rvestades Euroopa Komisjoni Siseturu Direktoraadi kommentaare sektoraalsete direktiividega reguleeritud kutsete kutsekvalifikatsiooni tunnustamise osas ning kohaldab direktiivide sätteid, milles käsitletakse teenuse osutamise hõlbustamist Euroopa Liidus.

49 poolthäälega (9 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (263 SE). Seadus viib Eesti seadusandluse kooskõlla Euroopa Liidu ühtses viisaruumis kehtiva Schengeni õigustikuga ning sätestab viisaküsimuste regulatsiooni seaduse tasandil. Seadus sätestab ka välismaalastele elamisloa ja tööloa andmise alused. Schengeni õigustikule vastava viisaregulatsiooni kehtestamisest ja vastavatest muudatustest tulenevalt täiendati ka maksukorralduse seadust, riigilõivuseadust ning riigipiiri seadust.

63 poolthäälega võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni ja Riigikogu liikme Tiit Matsulevitši algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus (229 SE). 2004.aasta 4. juunil tähistab Eesti riik ja rahvas oma ajaloolise lipu 120. sünnipäeva. Selle äramärkimiseks ja riikliku identiteedihoiaku tugevdamiseks rahva hulgas sätestati seaduses 4. juuni riikliku tähtpäevana ”” Eesti lipu päevana.

58 poolthäälega võeti vastu õiguskomisjoni algatatud ”Seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seadus” (311 SE). Seadus tunnistab kehtetuks Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätteid.

62 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ning kirjade vahetamise teel sõlmitud lepingu tõlgendamise kokkulepete ratifitseerimise seadus (300 SE). Seadus kiidab heaks Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ja selle tõlgendavad noodid.

51 poolthäälega (3 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (274 OE). Riigikogu otsustas vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seadusele ning kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonidega pikendada 2004. aasta 20. juunist Riigikogu 2003. aasta 7. mai otsuses sätestatud kuni 55-st kaitseväelasest koosneva kontingendi kasutamise tähtaega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil rahvusvaheliste koalitsioonivägede koosseisus Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis kuni ühe aasta võrra.

27 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel ratifitseerimise seadus (276 SE). Seaduse eesmärk on memorandumi ratifitseerimine, mis on memorandumi jõustumise eelduseks. Vabariigi Valitsus kiitis memorandumi ratifitseerimise seaduse eelnõu heaks 4. detsembril 2003. Viitseadmiral Tarmo Kõuts kirjutas memorandumi Eesti Vabariigi valitsuse nimel alla 22. jaanuaril 2004.

29 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ning Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise kohta ratifitseerimise seadus (301 SE). Seadus on vajalik selleks, et täita Eesti Euroopa Liiduga ühinemislepingust tulenevad kohustused.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiseaduse eelnõu (291 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE).

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse §-de 5, 21 ja 53 muutmise seaduse eelnõu (307 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (306 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 15. aprill kell 10.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 26. aprill kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 15. aprill 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 19. aprill kell 11.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 21. aprill kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 20. aprill kell 18.00.

Istung lõppes kell 18.02.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside