Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 5 teemat, võeti vastu 7 seadust, kokku menetleti 15 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Eiki Nestori küsimusele hästi tehtud poliitika ja Kadi Pärnitsa küsimusele sotsiaalpoliitika kohta.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Trivimi Velliste küsimusele Pärnu Üksik-jalaväepataljoni tegevuse lõpetamise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele maksupoliitika ja Katrin Saksa küsimusele palgapoliitika kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

71 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud looduskaitseseadus (279 SE). Seadus kodifitseerib Eesti looduskaitseõiguse. Seadusse on koondatud normid senistest ”Kaitstavate loodusobjektide seadusest”, ”Ranna ja kalda kaitse seadusest” ja ”Loomastiku kaitse ja kasutamise seadusest”, mida on täiustatud ja edasiarendatud. Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramisega, kaitse alla võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku isenditega ning kivististe ja mineraalide eksemplaridega sooritatavate toimingute reguleerimisega ning loodushariduse ja teadustöö soodustamisega.

67 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiseadus (291 SE). Seadus sätestab konkreetsed kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ning taaskasutamisel nii kohaliku omavalitsuse organile kui ka pakendiettevõtjale. Seadus fikseerib pakendi taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

66 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus (217 SE). Seadus tagab erakoolides korraldatava õppetegevuse kõrgema taseme ning erakooli õpilaste õiguste parema kaitse. Seadus täpsustab koolituslubade väljaandmise korda, kehtestab rangemad nõuded koolitusturule sisenemiseks ning täpsustab asjaolud, mille esinemisel on haridus- ja teadusministril võimalik tunnistada erakooli koolitusluba kehtetuks.

76 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus (267 SE). Seadus täpsustab sõnastusi paragrahvide osas, mis reguleerivad õppelaenu osalist kustutamist riigi poolt.

78 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseadus (305 SE). Seadus sätestab nõuded, mis tagavad taimekaitsevahendite ohutuse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, samuti taimekaitseseadmetele esitatavad nõuded ning riikliku järelvalve teostamise alused ja ulatuse.

78 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (309 SE). Seadus sätestab riiklikud abinõud põllumajandusturu tasakaalustatud arenguks, tarbija varustamiseks kvaliteetse toiduga, põllumajandussaaduste tasuvaks tootmiseks, maapiirkonna muu majandustegevuse arendamiseks ja maapiirkonna elanikele rahuldava elatustaseme tagamiseks.

76 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus (306 SE). ). Seadus määrab Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutuste vahelise veterinaarjärelevalve alase koostöö korraldajaks Veterinaar- ja Toiduameti, sätestab veterinaarjärelevalve finantseerimise põhimõtted ning loomade ja loomsete saaduste veterinaarjärelevalve eest võetava tasu määrade arvutamise põhimõtted.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (327 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse eelnõu (294 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse eelnõu (212 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 4. mai kell 18.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 3. mai kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 4. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (275 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 3. mai kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse üleriigiliste valimisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks eelnõu (302 SE). Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemused: 26 poolt, 47 vastu. Eelnõu esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 11. mai kell 18.00.

Istung lõppes kell 18.23.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside