Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 5 seadust.

85. aastat tagasi Asutava Kogu kokkutulemise päeva puhul (23.04.1919) tervitasid istungile kogunenud Riigikogu liikmeid Estonia rahvusooperi muusikud eesotsas rahvusooperi kunstilise juhi Aarne Mikuga.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

70 poolthäälega keskkonnakomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (265 SE). Seadus täpsustab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud omavalitsuse ülesandeid jäätmehoolduse valdkonnas.

62 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja otsuse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta muutmise seaduse (330 SE). E esti Vabariigi töölepinguseaduse muutmine ja täiendamine on seotud Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga ning sellest tuleneva vajadusega tuua siseriiklikku seadusandlusse EL direktiividest tulenevad nõuded. Seadusega on muudetud tööandja ja töötaja suhet, poolte õigusi, kohustusi ja vastutust, samuti töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise tingimusi.

68 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seaduse (329 SE). Seaduse eesmärgiks on viia väetiseseadus enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega.

61 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse (312 SE). Seadusega täiendatakse kehtivaid õigusakte nii, et Eesti õigussüsteemis oleks võimalik anda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis finantstagatiskokkulepete kohta sätestatud nõuetele vastavaid finantstagatisi.

66 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse (327 SE). Seadus s ätestab loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning impordi ja ekspordi veterinaarnõuded, määrab veterinaarjärelevalve käigus tehtava loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse kontrolli põhimõtted, kontrolli alla kuuluvad loomad ning loomsed saadused, samuti riikliku järelevalve seaduse täitmise üle.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside