Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 7 teemat, võeti vastu 9 seadust, kokku menetleti 22 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Välisminister Kristiina Ojuland vastas Enn Eesmaa küsimusele Euroopa Liidu Välisministrite Nõukogus käsitletu, Andres Herkeli küsimusele rahvaste enesemääramise õiguse ja Toomas Alatalu küsimusele Balti poliitika kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Siiri Oviiri küsimusele sotsiaalkaitse ja Kadi Pärnitsa küsimusele tööhõivepoliitika kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Eiki Nestori küsimusele praamiühenduse ja Mark Soosaare küsimusele väikesaarte sadamate haldamise kohta.

Riigikogu ees andis ametivande Riigikohtu liige Peeter Jerofejev.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

69 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus (295 SE). Seadus tagab Riigikogus 12.02.2003 vastu võetud kriminaalmenetluse seadustiku jõustumise. Olulise uuendusena sätestab seadus süüdistusakti koostamise prokuratuuris. Uurimisasutuse ülesandeks jääb kohtueelse menetluse kokkuvõtte tegemine ning kogutud tõendite ja muu materjali prokuratuuri saatmine. Lisaks rakenduskorrale reguleerib seadus muudatusi ka teistes menetluskorraga seotud seadustes.

62 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus (219 SE). Seadus tagab jälitusametkonnale ja julgeolekuasutusele sõnumi saladuse õiguse piiramise, mis on oluline kuritegevuse vastases võitluses ja mis põhineb riigi ja telekommunikatsioonivõrgu operaatorite ning telekommunikatsiooniteenuse osutajate vahelisel koostööl. Lisaks jälitusametkondadele on telekommunikatsioonivõrgu operaator ja telekommunikatsiooniteenuse osutaja kohustatud andma teavet ja võimaldama telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu ka Kaitsepolitseiametile ja Teabeametile.

50 poolthäälega (10 vastu, 4 erapooletut) võeti vastu Riigikogu liikmete Tiit Mae, Vello Tafenau, Jüri Saare, Jaanus Rahumäe ja Märt Raski algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (271 SE). Seadus muudab väikelaevajuhtidele esitatavad nõudmised.

16 poolthäälega (5 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (328 SE). Seadus viib alkoholiseaduse kooskõlla õigusliku ruumiga, mis laieneb Eestile pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Kõrvaldati EL-i seaduslikult toodetud või imporditud alkoholi Eestis käitlemist takistavad asjaolud, tagati kaupade vaba liikumine ja tagati Eestis turustatava alkoholi nõuetele vastavus.

41 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (319 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise eesmärk on kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida isikute maksustamisel kahekordse residentsuse alusel, tuluallika kahekordsel maksustamisel või maksustamisel üheaegselt nii maksumaksja residentsuse kui ka tuluallika alusel. Leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist riikide vahel ning sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise.

36 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (320 SE).

38 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus (321 SE).

41 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (322 SE).

42 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (331 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 25. mai kell 12.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku lükata eelnõu esimesel lugemisel tagasi. Hääletustulemused: 8 poolt, 55 vastu. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 28. mai kell 16.45.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 2. juuni kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (332 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 2. juuni kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse, riigilõivuseaduse ja väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 25 mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse eelnõu (350 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 2. juuni kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemused: 28 poolt, 37 vastu. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 26. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 26. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 26. mai kell 12.00.

Istung lõppes kell 18.56.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside