Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 2 seadust, kokku menetleti 10 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Toomas Alatalu küsimusele julgeolekudoktriini ja Trivimi Velliste küsimusele Pärnu Üksikjalaväepataljoni kui kaitsetahte kujundaja kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastasid kohapeal esitatud küsimustele.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

64 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus (230 SE). Seadus määratleb kaitseväe ja haigekassa rolli kaitseväelaste terviseuuringute ja ravikulude rahastamisel, võimaldab kaitseväes töötavatel arstidel väljastada ravikindlustusega hõlmatud isikutele (kaitseväelastele) soodusretsepte ning vabastab kaitseväeteenistuskohustust täitma kutsutud isikud perearsti tervisetõendi väljastamise tasust.

61 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadus (346 SE). Protokoll on esimene rahvusvaheline õigusakt, mis määratleb mõisted: laste müük, lasteprostitutsioon ja lastepornograafia. Mõistete sisustamine aitab tagada nende kuritegude ohvrite õiguste efektiivsema kaitse. Protokoll kehtestab miinimumstandardid, millest lähtudes tuleb ühineval riigil tagada lapse õiguste kaitse. Lisaks eeltoodule on protokolli eesmärk tugevdada riikidevahelist koostööd laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafia vastases võitluses ning arendada sellealast ennetustööd. Protokoll tähtsustab ohvritele asjakohase nõustamise ja rehabiliteerimise tagamise vajadust.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Riigikogu katkestas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 3. juuni kell 14.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, väärteomenetluse seadustiku, jahiseaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 3. juuni kell 12.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioonid tegid ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 18 poolt, 49 vastu. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 9. juuni kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 7. juuni kell 15.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 7. juuni kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (366 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 7. juuni kell 10.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside