Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 6 teemat, võeti vastu 6 seadust ja 1 otsus, kokku menetleti 18 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Tunne Kelami küsimusele energeetika, Mihhail Stalnuhhini küsimusele Eesti ühiskonna assimilatsiooni ja Mart Laari küsimusele tarkvara patenteerimise kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Arnold Kimberi küsimusele omavalitsusliitudega tehtava koostöö ja Jaak Alliku küsimusele Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse töö ning eksamitulemuste selgitamise ja teatavakstegemise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Mark Soosaare küsimusele kultuurivaldkondade maksustamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

43 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud hooneühistuseadus (287 SE). Seadus kehtestab eluruumide või mitteeluruumide oma liikmete ainukasutusse andmisega tegelevate juriidiliste isikute õiguslikud alused vastavalt kaasaja majandussuhetele ja tsiviilkäibele. Seadus kehtestab regulatsiooni, mis tagab nimetatud liikmetele korteriomanikega sarnased õigused ja senisest suurema kaitse.

41 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seadus (349 SE). Seadus sätestab kütuseaktsiisi laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra ning ka riikliku järelevalve teostamise korralduse. Vedelkütuse seaduse piirangud rakenduvad kolmandast riigist tulevale kütusele (kütuse import) ning liikmesriigist sisseveetava kütuse suhtes rakendatakse kaupade vaba liikumise põhimõtteid. Eestis kütusele kehtestatud nõuded on vastavuses Euroopa Liidus kehtivate nõuetega ning ei takista kütuse vaba liikumist liikmesriikide vahel.

43 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalaste seaduse muutmise seadus (324 SE). Seadus tagab avaliku korra ja ühiskondliku turvalisuse parema kaitse. Seadus sisaldab peamiselt täpsustavat laadi täiendus- ja muudatussätteid. Seadus muudab sissesõidukeelu kohaldamise menetluse tõhusamaks, samuti täpsustab väljasaadetava kinnipidamise menetlust.

40 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse muutmise seadus (353 SE). Seadus täpsustab haldus- ja tsiviilõiguslike lepingute eristamist ning riigihangete menetluse kohaldamist.

38 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (354 SE). Seadus viib strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi õigusliku regulatsiooni kooskõlla Euroopa Liidu õigustikuga. EL-is on ühtlustatud kahesuguse kasutusega kaupade (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) eksport ühendusest. Tõhus kontroll on vajalik tagamaks, et eriti tuumarelva leviku tõkestamise osas järgitakse liikmesriikide ja EL-i rahvusvahelisi kohustusi ja ülesandeid.

41 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadus (366 SE) Seaduse eesmärk on ratifitseerida kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll, teha deklaratsioone ning muuta ja tühistada kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduses tehtud deklaratsioone.

62 poolthäälega võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni tegevuse kohta” (373 OE). Komisjoni ülesanneteks oli XX sajandi Nõukogude ja Saksa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi territooriumil kohaldatud repressiivpoliitika analüüsimine; Eesti Vabariigi kodanike suhtes okupatsioonide perioodil rakendatud genotsiidikuritegude selgitamine; okupatsioonide poolt eesti rahvale tekitatud majandusliku kahju hindamine; objektiivse teadusliku hinnangu kujundamine XX sajandi okupatsioonivõimude tegevusele Eestis. Otsus annab hinnangu komisjoni tegevusele ja näeb ette edasise tegevuskava.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, väärteomenetluse seadustiku, jahiseaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 21 poolt, 52 vastu, 1 erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE). Eesti Keskerakonna ja Isamaaliidu fraktsioonid tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 25 poolt, 37 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Teine lugemine lõpetati.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (228 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12¹ muutmise seaduse eelnõu (313 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 36 poolt, 47 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Teine lugemine lõpetati.

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 1 poolt, 37 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Teine lugemine lõpetati.

Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Keskkonnakomisjoni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 3 poolt, 53 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 9. juuni kell 17.58.

Põhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 1 poolt, 34 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 10. juuni kell 10.00.

Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (403 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 6 poolt, 56 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 10. juuni kell 14.00.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmise eelnõu:

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Eiki Nestori ja Kadi Pärnitsa algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (333 SE). Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi sotsiaalkomisjon. Hääletustulemused: 44 poolt, 18 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu kolmapäevase istungi tööaja lõppemisega seoses

katkes Vabariigi Valitsuse algatatud riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE) teine lugemine. Jätkatakse neljapäevasel istungil.

Ettekandjate puudumise tõttu ei arutatud kolmapäevasel istungil järgmisi eelnõusid:

Vabariigi Valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (118 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

* * *

Vabariigi Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (379 SE).

Istung lõppes 10. juunil kell 10.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside