Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 3 seadust, kokku menetleti 6 eelnõu.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

50 poolthäälega (37 vastu) Vabariigi Valitsuse algatatud elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse (313 SE). Seaduse eesmärgiks on tunnistada elamuseaduses kehtetuks sätted, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse volikogu poolt munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäärade laienemist õigusjärgsetele omanikele tagastatud eluruumidele, et kõrvaldada seadusest eraomandi valdamist kitsendav piirang. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust täiendati sättega, mille kohaselt üüri piirmäära kehtetuks tunnistamisest tuleneva üüri tõstmine ning selle vaidlustamine toimub võlaõigusseaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

77 poolthäälega Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seaduse (228 SE). Seaduse eesmärk on lahendada eluruumide erastamise seadusest tõusetunud probleemid, mille kohaselt on eluruumide üürnike suhtes rikutud võrdse kohtlemise printsiipi, mis välistavad pärast 2001. aasta 1. juunit eluruumi üürilepingu sõlminud isikul võimaluse eluruumi ostueesõigusega erastada.

62 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse (377 SE). Seaduse eesmärgiks on hasartmängumaksust laekuva raha kasutamise otstarbe täpsustamine. Muu hulgas on täpsustatud regionaalprogrammide investeeringute toetamise protsenti. Seaduse eesmärgiks on ka kunstimuuseumi valmimise tagamine. Muudetud seaduse kohaselt nähakse Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitamiseks ette 75% kultuuriehitistele eraldatud summast.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004)” eelnõu (397 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 15. juuni kell 12.45.

õiguskomisjoni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 16. juuni kell 9.

Istungi tööaja lõppemise tõttu katkes Vabariigi Valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE) teine lugemine. Eelnõu menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside