Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu üks seadus ja otsus, kokku menetleti 22 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete esitatud küsimustele.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Mart Laari küsimusele kultuuriürituste ja Ela Tomsoni küsimusele rahvusringhäälingu loomise kohta.

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele halduskorralduse kohta.

Ministrid vastasid ka kohapeal esitatud teistele küsimustele.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse ja otsuse:

44 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus (332 SE). Rahvusvaheline Kriminaalkohus (RKK) loodi 17. juulil 1998. a Roomas vastuvõetud Rooma statuudiga, mis jõustus 1. juulil 2002. Eesti ratifitseeris Rooma statuudi 30. jaanuaril 2002, olles sellega RKK asutajaliige. RKK eesmärk on raskeimate rahvusvaheliste kuritegude (genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod) toimepanijate üle õigusemõistmine juhul, kui riigid ei ole ise võimelised või ei soovi seda teha. RKK esimene osalisriikide assamblee võttis 9. septembril 2002. aastal New Yorgis vastu RKK eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe, mis on avatud allakirjutamiseks kõigile riikidele 10. septembrist 2002. aastal kuni 30. juunini 2004. aastal. Kokkuleppele on alla kirjutanud 46 riiki. Eesti kirjutas kokkuleppele alla 27. juunil 2003. aastal.

43 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004)” (397 OE). Julgeolekupoliitika alused sisaldavad Vabariigi Valitsuse üldhinnangut Eesti Vabariigi julgeolekukeskkonnale, millest lähtuvalt määratletakse julgeolekupoliitika eesmärk ja põhisuunad. Julgeolekupoliitika aluste uuendamise vajadus tuleneb Eesti julgeolekukeskkonna muutumisest seoses liitumisega NATO ja Euroopa Liiduga ning lähtuvalt riigi liikmekohustustest mõlemas organisatsioonis.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 20 poolt, 48 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigisaladuse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE).

Riigikogu liikmete Vello Tafenau, Henn Pärna, Olav Aarna ja Rein Aidma algatatud saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori algatatud mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse täiendamise seaduse eelnõu (403 SE).

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE). Isamaaliidu ja Eesti Keskerakonna fraktsioonid tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 18 poolt, 45 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Keskkonnakomisjoni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE).

Vabariigi Valitsuse ning Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Toomas Vareki algatatud ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE ja 264 SE).

Riigikogu katkestas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE). Isamaaliidu, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 68 poolt, 4 erapooletut. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 2. juuli kell 16.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (118 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 2. juuli kell 16.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 2. juuli kell 16.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väliskomisjonile on 2. juuli kell 16.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud konventsiooni tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas denonsseerimise seaduse eelnõu (396 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väliskomisjonile on 16. juuni kell 18.15.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 17. juuni kell 13.00.

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 19. juuni kell 11.00.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (342 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 13. september kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (384 SE). Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemused: 11 poolt, 44 vastu, 2 erapooletut. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 16. juuni kell 20.32.

Vabariigi Valitsuse algatatud naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustaud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (405 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 16. juuni kell 22.17.

Riigikogu lükkas tagasi järgmise eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE). Ettepaneku eelnõu tagasilükkamiseks tegi põhiseaduskomisjon. Hääletustulemused: 42 poolt, 15 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 20.17.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside