Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti-Vene piirilepete ratifitseerimine läbis esimese lugemise.

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja otsuse:

62 poolthäälega (30 vastu) võeti muutmata kujul vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seadus, mis kaotab piirangud Riigikogu liikme samaaegsele kuulumisele ka kohaliku omavalitsuse koosseisu.

82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning veeseaduse muutmise seadus (615 SE), mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi asjaomased õigused ja kohustused. Seadus annab täpsemad kohustused kohalikule omavalitsusele ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirjade ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade koostamiseks. Seadus täpsustab ühisveevärgi või -kanalisatsiooni liitumise tasu ja teenuse hinna kujunemist.

78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus (630 SE), mis sätestab struktuuritoetuse andmise ja taotluste menetlemise alused, struktuuritoetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused ning järelevalve alused. Struktuuritoetuse seadus jõustus 1. jaanuaril 2004. Sellest kuupäevast alates oli Eesti riigil õigus vastu võtta struktuuritoetuse taotlusi, neid menetleda ning riigi poolt ka rahastada. Seadus täpsustab kogu toetuse andmise ja kasutamise protsessi ja tingimusi, et oleks tagatud toetuse eesmärgipärane, tulemuslik, õigusaktidele ning EL nõuetele vastav kasutamine.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seadus (649 SE). Uued Euroopa Liidu liikmesriigid pidid ühinemiskuupäevaks või võimalikult kiiresti pärast seda välja astuma sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, mille liige on Euroopa Ühendus. See säte arvestab põhimõtet, et pärast Euroopa Liiduga ühinemist esindab Eestit rahvusvahelistes kalandusorganisatsioonides Euroopa Ühendus. Juba praegu on liidetud Eesti püügivõimalused Euroopa Ühenduse püügivõimalustega, kusjuures Eesti osak määrati NEAFCis tasakaalu põhimõtte alusel. Seda Eestile eraldatud osakut saavad püüda ainult Eesti liputunnistusega kalalaevad. Samuti võib Eesti talle Kirde-Atlandil eraldatud püügivõimalusi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetada. Kooskõlas kalanduskoostöö konventsiooni artikliga 21 sai riik konventsiooni denonsseerida selle tema suhtes jõustumise päevast arvates 2 aasta möödumisel ja teatada sellest kirjalikult konventsiooni hoiulevõtjale. Kalanduskoostöö konventsiooni hoiulevõtja on Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi valitsus. Denonsseerimine jõustub teate hoiuleandmisest arvates 12 kuu möödudes. Seega sai Eesti denonsseerimistaotluse esitada kõige varem 7. juulil 2005. Kuid denonsseerimine jõustub alles 7. juulil 2006. Kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimine lõpetab ka Eesti osaluse NEAFCis, kus oma liikmesriike esindab Euroopa Ühendus.

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seadus (640 SE) . Konventsioon nr 111 paneb selle ratifitseerinud ILO liikmesriigile kohustuse ellu viia poliitikat, mis edendab võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist tööl ja kutsealal ning mis on suunatud diskrimineerimise kaotamisele. Konventsioon kohaldub: kõikide isikute suhtes, hõlmates kõiki töötajate kategooriaid, nii kodanikke kui ka mittekodanikke; töö- ja kutsealase tegevuse suhtes, hõlmates kõiki olukordi, kus isikud töötavad töölepingu või mõnel muul alusel või tegutsevad ettevõtjatena.

66 poolthäälega (5 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine”” muutmine (644 OE), mis muudab erikomisjoni koosseisu järgmiselt: Eiki Nestor, asendusliige Ivari Padar; Harri Õunapuu, asendusliige Raivo Järvi; Helir-Valdor Seeder, asendusliige Andres Herkel; Taavi Veskimägi, asendusliige Andres Jalak; Vello Tafenau, asendusliige Jaanus Männik; Värner Lootsmann, asendusliige Mihhail Stalnuhhin.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu teise lugemise:

Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Koit Prantsu, Mart Nuti, Jaanus Marrandi ja Ela Tomsoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE);

valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE);

valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE);

valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (638 SE);

valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE). ÜVE – Res Publica fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemus: 19 poolt, 50 vastu. Eelnõu jäi menetlusse;

Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE);

keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE);

valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE).

* * *

Infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang küsimustele korruptsiooniga võitlemise, Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise ja riigilõivude kohta. Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimustele eurohääletuse ja personalipoliitika kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele sotsiaalpoliitika, HIV-viiruse ja ohvriabi kohta.

Istung lõppes kell 19.07.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside