Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Andres Anvelti, Jaak Alliku, Neeme Suure ja Helmen Küti 12. aprillil esitatud arupärimisele tervisekaitse nõuete täitmise kohta koolieelsetes lasteasutustes (nr 153). 

Pevkuri selgituste kohaselt peavad kõigi lasteasutuste, nii tegutsevate kui tegutsemist alustavate uute lasteasutuste ruumid, vastama valitsuse 2011. aasta 6. oktoobril määrusega nr 131 kehtestatud nõuetele. Nimetatud määruse rakendussätete kohaselt loetakse enne määruse jõustumist ehk enne 14. oktoobrit 2011 ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojektiga lasteasutus ehitusprojekti järgi ehitatuks ja nõuetele vastavaks ka siis, kui lasteasutus vastas ehitusprojekti koostamise hetkel lasteasutustele kehtinud nõuetele. Tegemist on kompromisssättega, mille sisulise otsuse langetamise juures on arvestatud nii reaalsete võimaluste kui vahenditega. 

Pevkur märkis, et vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele võib sõimerühmas hoolekogu ettepanekul suurendada laste arvu kahe lapse võrra ehk 14+2 last rühmas, liitrühmas samuti kahe lapse võrra ehk 18+2 ja lasteaiarühmas 20+4. Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel rühmades laste arvu suurendamine peab toimuma seadusega kooskõlas ja lapse õigusi silmas pidades üksnes laste arengut soodustaval moel ehk siis, kui on vajadus ja tagatakse lapse arenguks vajalikud tingimused. Tervisekaitse aspektist ei ole laste arengut puudutavaid terviseriske ja ohutuid tingimusi nii lasteasutusel kui hoolekogul võimalik hinnata ilma asjakohase riskianalüüsita, toonitas minister. Pevkur lisas, et vastavasisuline regulatsioon on kehtestatud sotsiaalministri vastava määrusega “Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”, mille eesmärk on lasteasutuses tervisliku eluviisi kujundamine, lapse tervise hoidmine, tugevdamine, haigestumise vähendamine ning igale lapsele võimetekohaseks arenguks vajalike tingimuste loomine. „Selles õigusaktis on ammendavalt reguleeritud tervise edendamise alused, mida nii hoolekogu kui kohalik omavalitsus saavad arvestada piirarvu küsimuse otsustamisel,“ selgitas sotsiaalminister.                       

Pevkur vastas veel kolmele arupärimisele. Need olid:                                           

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Valeri Korbi, Aadu Musta, Priit Toobali ja Enn Eesmaa 17. aprillil esitatud arupärimine Eesti noorte tervise kohta (nr 157);                       

Riigikogu liikmete Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Aadu Musta, Jüri Ratase, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Valeri Korbi ja Marika Tuus-Lauli 19. aprillil esitatud arupärimine abiarstisüsteemi rahastamise kohta (nr 160); 

Riigikogu liikmete Viktor Vassiljevi, Olga Sõtniku, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Mailis Repsi, Ester Tuiksoo ja Yana Toomi 2. mail esitatud arupärimine Tervise Infosüsteemi probleemide kohta (nr 164).                       

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Kalev Kotkase, Helmen Küti, Mart Meri, Marianne Mikko, Sven Mikseri, Heljo Pikhofi, Indrek Saare, Rannar Vassiljevi, Jaan Õunapuu, Urve Palo, Jevgeni Ossinovski, Jaak Alliku, Eiki Nestori, Kalvi Kõva, Kajar Lemberi ja Rein Randveri 16. aprillil esitatud arupärimisele vägivaldsete surmade arvu jätkuva tõusu kohta 2012. aasta esimestel kuudel (nr 156).                       

Vabas mikrofonis võttis sõna Inara Luigas

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside