Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 74 poolthäälega (7 vastu, 1 erapooletu) vastu valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse (975 SE), mis laiendab seaduse kohaldamisala ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tegevusele. Seaduse kohaselt peab FIE igas tööolukorras tagama temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. Seadus kohustab ka tööandjat tagama töötajaile võimaluse puhkeruumi kasutamiseks, kui see on vajalik töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks. Samuti paneb seadus tööandjale peale hulganisti kohustusi, mis soetud tööõnnetuste ennetamisega. Nii peab tööandja korraldama töökeskkonna riskianalüüse, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Lisaks peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks.

Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu teise lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE), mille eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust (29 poolt, 38 vastu).

valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE);

valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE);

valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE);

valitsuse algatatud huvikooli seaduse eelnõu (994 SE);

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE);

valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE).

Kultuurikomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE) teine lugemine.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE);

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE);

valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE);

valitsuse algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE);

valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE);

valitsuse algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE);

valitsuse algatatud jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele „Ühtse Venemaaga” koosöö ja kodakondsuse andmise kohta. Välisminister Urmas Paet vastas küsimustele Eesti välispoliitika ja Eesti riigi huvide esindamise kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele meditsiinitöötajate palkade kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside