Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiskogus läbis esimese lugemise Riigikogu otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 kinnitamine“ eelnõu (461 OE). Eesti riiklik turismiarengukava tulevaks seitsmeks aastaks seab eesmärgiks kasvatada turismisektorit ligi kolmandiku võrra. Turismi ekspordi maht peaks kasvama 2012. aasta 1,2 miljardilt eurolt 1,6 miljardi euroni 2020. aastaks. Turistide ööbimiste arv peaks kasvama 2012. aasta 3,82 miljonilt viie miljoni ööbimiseni aastaks 2020. Möödunud aastal oli Eestit külastanud turistide arv seejuures ajaloo suurim.

Riigikogu kõnetoolis arengukava tutvustanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et turismisektor annab koos kaudsete mõjudega 6,3 protsenti Eesti sisemajanduse koguproduktist ja moodustab 29 protsenti teenuste ekspordist. „Eesti Panga andmetel oli Eesti tulu välisturismist tänavu esimesel poolaastal 617 miljonit eurot ja kasv aastaga tervelt 7 protsenti,“ ütles Parts.

Parts lisas, et turismisektoris on tuhandeid töökohti ja väga paljudes Eesti piirkondades on turism tihtipeale kõige tõsisema potentsiaaliga, piirkonna arengut silmas pidades.

Eesti olulisemateks sihtturgudeks seab arengukava Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Suurbritannia ning kaugturgudena Hiina, Jaapan ja USA. Samuti peab arengukava oluliseks toetada Eestis multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse, rahvusvaheliselt huvipakkuva pereturismiatraktsiooni ja väikesadamate võrgustiku väljaarendamist. Riik planeerib neil aastatel turismisektorisse investeerida 123 miljonit eurot.

Riigikogu kinnitab turismiarengukava kahe lugemisega.

Riigikogu võttis vastu Eesti ja Mehhiko Ühendriikide vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu. Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) sai riigikogus 69 poolthäält. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavaid võimalusi maksupettuste tõkestamiseks.
 

Teisel lugemisel oli täiskogus valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE). Eelnõuga täpsustatakse EL-i välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid, et vähendada piiriületuste järjekordi, takistada ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga ning tagada EL vastava direktiivi otstarbekohane rakendamine. Eelnõu kohaselt loetakse aktsiisivaba koguse piires aktsiisikauba toomine mitte juhuslikuks, kui alkoholi ja kütust tuuakse Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul ning tubakatooteid pärast teistkordset Eestisse saabumist kalendrikuu jooksul. Samuti sätestatakse maksuhalduri kaalutlusõigus aktsiisivabastuse kohaldamiseks pärast esma- või teistkordset Eestisse saabumist. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele ning tehakse muid redaktsioonilisi täpsustusi õigusselguse huvides. Eelnõu jõustumiseks on kavandatud käesoleva aasta 1. detsember.
 

Teisel lugemisel oli ka valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE). Eelnõu kohaselt hakkab taimekaitseseadmete tehnilist kontrolli ning selle tegemiseks vajalikku tööalast koolitust korraldama valitsuse korralduse „Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ümberkorraldamine” alusel Eesti Taimekasvatuse Instituut. Asutuse peamaja on Jõgeva maakonnas ja katsepunktid erinevates Eesti kohtades. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli ja selle tegemiseks vajaliku tööalase koolituse korralduse asukoha määrab Eesti Taimekasvatuse Instituut. Seni väljaantud taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbimist tõendav dokument kehtib kuni järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja saabumiseni.
 

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Eelnõuga muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega. Eelnõu teise lugemise eel on muudatusettepanekute tähtajaks 30. oktoober.
 

Riigikogu pressiteenistus
16. oktoober 2013

Tagasiside