Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikme Valdo Randpere algatatud erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE) seaks senisest rangemad piirangud valimisreklaamile ning muudatuste eesmärgiks on välistada avaliku raha kasutamine poliitilises reklaamis. Eelnõu täpsustab erakonnaseaduses juba praegu olevat keeldu, mis ei luba valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid. Uue täpsustusena loetakse üles, et avalikud vahendid on ka näiteks kohaliku omavalitsuste ja riigi asutuste, äriühingute ja sihtasutuste  ning kõikide muude juriidiliste isikute vahendid ehk kõik varalised vahendid, mis pole valimistel osaleva isiku enda vahendid. Seega peab erakond või kandidaat oma valimisreklaami eest tasuma igal juhul ise. Eelnõu järgi tuleb erakondade rahastamise järelevalve komisjonil (ERJK) koostada juhend valimiskampaania läbiviimiseks või kampaanias kasutatavate avalike vahendite kasutamise selgitamiseks ja täpsustamiseks. Avalike vahendite võimalikku kasutamist valimisreklaamis hakkabki hindama ERJK. Samuti näeb eelnõu ette reklaamiseaduse täiendamist, millega keelatakse poliitilise sisuga reklaam, mis ei ole rahastatud poliitilisest reklaamist eelist saava isiku varast. Seejuures peab reklaami avalikustaja pöörduma ERJK poole eelhinnangu saamiseks, kui kahtlus taolise reklaami osas tekib. Keelatud reklaami avalikustajat saab karistada rahatrahviga.

„Seaduse eesmärk on reklaamikampaaniate läbiviimist avalike vahendite eest takistada ja tekitada olukord, kus reklaamikampaaniaid viiakse läbi ainult omavahendite arvel,“ lausus Randpere. „Kuna avaliku raha kasutamine valimiskampaaniaks on olnud levinud ning ka korduv nähtus, millele eneseregulatsioon ei ole laienenud, siis leian mina, et on vajalik seadusandjapoolne sekkumine.“ 

Randperele esitati istungil 20 küsimust. Muudatusettepanekuid saab esitada eelnõule 27. maini. 

Esimese lugemise läbis veel kaks eelnõu:  

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (617 SE) täpsustatakse hääletamise läbiviimise korda Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu, Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel. Eelnõu näeb ette hääletamise hõlbustamist haiglates ja ööpäevastes hoolekandeasutustes ning välisriigis viibivatele valijatele pabervalijakaartide saatmise lõpetamist. Eelnõu muudab ja täpsustab ka kandideerijate poolt esitatavaid kohustuslikke andmeid ning pikendab maakonna valimiskomisjonile ja Vabariigi Valimiskomisjonile esitatavate valimiskaebuste läbivaatamise aega kolmelt tööpäevalt viiele tööpäevale. 

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõuga (651 SE) ühtlustatakse Riigikogu komisjonide praktika komisjoni istungite protokollide sisu osas ning määratletakse komisjoni istungite helisalvestiste staatus. Eelnõu kohaselt tuleks komisjoni istungi protokollis kokkuvõtlikult kajastada komisjoni istungi käiku ja vastuvõetud otsuste ning seisukohtade kujunemist. Samuti näeb eelnõu ette, et põhiseaduskomisjon nimetatakse ümber põhiseadus- ja inimõiguste komisjoniks.  

Teise lugemise läbis üks eelnõu: 

Riigikaitsekomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõuga (597 SE) muudetakse veteranipäev 23. aprillil lipupäevaks.2012. aasta detsembris valitsuse heaks kiidetud „Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas“ järgi tähistatakse veteranipäeva 23. aprillil. Veteranipäevaga tänatakse ja tunnustatakse mehi ja naisi, kes on Kaitseväe koosseisus osalenud Eesti riigi sõjalisel kaitsmisel. Tunnustatakse ka neid, kes on Kaitseväe koosseisus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel osalenud kas rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil. Samuti tunnustatakse neid, kes on Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu tegevliikmena sõjaväelisel väljaõppel kaotanud püsivalt töövõime. 

Riigikogu kiitis heaks kaks otsust: 

75 poolthäälega kiitis Riigikogu heaks väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine“ eelnõu (659 OE) näeb ette liikmete vahetamist Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonis. Juku-Kalle Raidi asemel nimetatakse delegatsiooni liikmeks Jaak Allik, Rait Maruste asemel asendusliikmeks Jaanus Tamkivi, Liisa-Ly Pakosta asemel asendusliikmeks Juhan Parts ja asendusliikmeks Barbi-Jenny Pilvre-Storgård.  

70 poolthäälega kiitis Riigikogu heaks keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (660 OE) kohaselt saavad keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu liikmeteks Kalev Kotkas, Rein Randver ja Tõnis Kõiv

Riigikogu lükkas tagasi ühe eelnõu: 

Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) näeb ette eelnõude menetlemistähtaegadega seotud sätete täpsemat reguleerimist. Esimesel lugemisel olnud eelnõu tagasi lükkamise poolt oli 38 ja vastu 20 Riigikogu liiget.  

Istungi stenogramm: https://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&day=13&date=1399967860 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside