Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbisid kolmapäevasel istungil esimese lugemise neli valitsuse esitatud eelnõu. Nende sisuks on Euroopa Liidu kosmeetikamääruse rakendamine inimeste tervise kaitseks, Küprosega topeltmaksustamise vältimise lepingu sõlmimine, Euroopa Liidu välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reeglite täpsustamine ja sõjakonfliktides osalevate laste arvu vähendamine.

Esimese lugemise läbis Riigikogu täiskogus valitsuse algatatud laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE). Fakultatiivprotokolli põhieesmärk on tõsta laste relvajõududesse värbamiseks ja sõjategevuses osalemiseks nõutavat vanusepiiri, mis aitab oluliselt vähendada sõjategevuses osalevate laste arvu. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 25. september. Juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon.

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), kavandatud muudatuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) kosmeetikamääruse rakendamine, millega saavutatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ja toimiv siseturg. Selleks viiakse kehtivad seadused vastavusse kosmeetikamäärusega. Eelnõuga täpsustatakse pädeva asutuse ja järelevalve ülesandeid ning sätestatakse vastutus kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest. Muudatuste sihtrühmadeks on eelkõige järelevalve institutsioonid, kosmeetikatoodete tootjad ja importijad ning kosmeetikatooteid kasutavad elanikud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 25. september. Juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon.

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE), millega täpsustatakse EL-i välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid, et vähendada piiriületuste järjekordi, takistada ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga ning tagada EL vastava direktiivi otstarbekohane rakendamine. Eelnõu kohaselt loetakse aktsiisivaba koguse piires aktsiisikauba toomine mitte juhuslikuks, kui alkoholi ja kütust tuuakse Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul ning tubakatooteid pärast teistkordset Eestisse saabumist kalendrikuu jooksul. Samuti sätestatakse maksuhalduri kaalutlusõigus aktsiisivabastuse kohaldamiseks pärast esma- või teistkordset Eestisse saabumist. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele ning tehakse muid redaktsioonilisi täpsustusi õigusselguse huvides. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 25. september. Juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon.

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavaid võimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 16. september. Juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside