Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Indrek Teder esines täna Riigikogu ees ettekandega järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja –vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena.

Õiguskantsler peatus oma suulises ettekandes pikemalt majanduse reguleerimisel avaliku võimu poolt. Teder soovitas, et seadusandja võiks määratleda need strateegilised valdkonnad, mis Eestis vajaksid eelisarendust. Ta juhtis tähelepanu hiljuti tõusetunud küsimusele, kus „sihtasutused keerutavad suurt hulka avalikku raha suhteliselt suvaliselt”. Õiguskantsleri arvates eksisteerivad seal õiguslikud probleemid: kas ühiskond ikka täna teab, miks kedagi toetatakse ja kedagi mitte ehk kui läbipaistev on avaliku raha transformatsioon erarahaks. Samuti juhtis Teder tähelepanu vajadusele paremini kaitsta tarbijat, kui tarbija on monopoli mõjusfääris.
 
Teder rääkis ka laste õigustest, sõltuvuslaste rehabilitatsioonist ja laste ombudsmaniga seonduvast, kohtusüsteemi sõltumatusest ja juurdepääsust õigusemõistmisele, jälitustegevusest ning põhiseaduspatriotismist.
 
Õiguskantsler tõdes, et koostöö Riigikoguga on olnud igati konstruktiivne. „Riigikogu ei ole mitte ainult põhiseaduslik institutsioon vaid põhiseaduse kohaselt oleme parlamentaarne demokraatia. Lihtsustatult öeldes parlamendis vaieldakse ja otsustatakse kõik riigielu olulised küsimused, ja just nimelt vaieldakse, mitte pelgalt ei vormistata. Eesti on parlamentaarne riik ja parlamendi liikmed on näidanud ennast parlamentaarse riigi seadusandliku kogu liikmetena,” lõpetas Teder. Riigikogu liikmed esitasid õiguskantslerile hulgaliselt küsimusi.
 
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati 67 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt lisatakse põhiseadusesse täiendav paragrahv 53¹ järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Eelnõu algatajad on seisukohal, et põhiseadus ei reguleeri kultuuripärandi kaitsmise vajadust ja kohustust piisava selgusega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatustega sätestatakse kohustus, mille kohaselt liikluse korraldamisel kasutatavad liikluskorraldusvahendid peavad olema loodud ja paigutatud märgatavalt ja nähtavalt. Eelnõuga soovitakse reguleerida ka erateede kasutamist kinnistule pääsemiseks, sätestades, et tee puhul, mis enne eraomandisse üleminekut oli avalikus kasutuses, ei tohi eratee omanik takistada läbipääsu kinnistutele, millele eratee on ainsaks juurdepääsuks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub homme, kolmapäeval kell 14 algaval istungil.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside