Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kokku vastu viis seadust ja kolm otsust:

56 poolthäälega (24 vastu, 4 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud 2006. aasta riigieelarve seadus (741 SE). Eelarve maht on 61,4 miljardit krooni. Eelarve kasv on üle 6 miljardi krooni ehk 11%. Seaduse vastuvõtmise järel esines avaldusega peaminister Andrus Ansip, kes käsitles riigi majanduse arendamise ja eelarve koostamisega seotud suundi.

64 poolthäälega (10 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (740 SE), mis ühtlustab käibemaksuseadust Euroopa Liidus käibemaksuga maksustamist reguleeriva Nõukogu kuuenda direktiiviga ja selle muudatustega. Seadus nihutab imporditud kaubalt tasutava käibemaksu sisendkäibemaksuna mahaarvamise aega teatud tingimustel ühe kuu võrra varasemaks. Teine oluline muudatus puudutab meditsiiniseadmete 5% soodusmäära rakendusala piiramist, lubades seda rakendada üksnes meditsiiniseadmetele, mida kasutatakse puudega isiku isiklikuks tarbeks. Muudatus jõustub 2007. aastal.

51 poolthäälega (22 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus (760 SE), mis muudab õhusõiduki, laeva ja diplomaatide aktsiisikaubaga varustamise korda, sätestab biokütuse aktsiisiga maksustamise ja alkoholi maksumärgistamise, täpsustab biokütuse ja kemikaalikäitleja aktsiisivabastust käsitlevate paragrahvide sõnastust. Seadus näeb ette sigarettide aktsiisimäära tõstmise võrreldes kehtivas seaduses sätestatuga aasta võrra kiiremini, 2006. aastal tõuseb sigarettide aktsiisimäär 2007. aasta tasemele ja 2007. aastal 2008. aasta tasemele. Alkoholiaktsiisi laekumise parandamiseks salaalkoholi turu vähendamise arvelt võetakse seaduse kohaselt kasutusele alkoholi maksumärgid. Märgistama hakatakse kanget alkoholi.

51 poolthäälega (25 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud keskkonnatasude seadus (730 SE), mis koondab ühte terviklikku õigusakti seni eri seadustes ja nende rakendusaktides sätestatud keskkonnatasude rakendamise alused, nende arvutamise, maksmise ja laekunud raha kasutamise, kontrollimise ja aruandluse regulatsioonid, määrab kindlaks keskkonnakasutuse tasulisuse ulatuse ja saastetasumäärad kuni aastani 2009.

72 poolthäälega võeti vastu riigikaitsekomisjoni algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (683 SE). Riigikogus vastuvõetud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustus 1. augustil 2005. Kaitseväeteenistuse seadusest jäeti välja kaitseväekohuslastele ettenähtud kaitseväeteenistuse tunnistus (kaitseväekohuslasele jääb identifitseerimiskood), mistõttu jäeti vastav säte välja jätta karistusseadustiku §-s 350 sätestatud tähtsa isikliku dokumendi loetelust, sest kaitseväeteenistuse tunnistus kaotas õiguslikult oma tähenduse alates 1. augustist.

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” (774 OE), mis pikendab 2006. aasta 1. jaanuarist Riigikogu 1999. aasta 21. juuni vastavas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe üksuste, mille isikkoosseis on kuni 150 kaitseväelast, kasutamise tähtaega NATO poolt juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus tegevuspiirkonnaga vastavalt KFOR-i mandaadile 2 aasta võrra.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus “Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (775 OE), mis suurendab Riigikogu 2003. a 22. jaanuari vastavas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu rahvusvaheliste koalitsioonijõudude (Operation Enduring Freedom – operatsioon “Kestev Vabadus”) ja julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Afganistanis kuni 150 kaitseväelaseni ja pikendab nende kasutamise tähtaega 2 aasta võrra alates käesoleva otsuse jõustumisest.

68 poolthäälega (3 vastu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus “Eesti Kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (776 OE), mis pikendab 2006. aasta 1. jaanuarist Riigikogu varem vastuvõetud otsuses sätestatud Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast kasutamise tähtaega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil mitmerahvuseliste relvajõudude koosseisus Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis kuni ühe aasta võrra.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE);

valitsuse algatatud taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE);

valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE);

põhiseaduskomisjoni algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE);

valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõu (726 SE);

valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE);

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

sotsiaalkomisjoni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE);

valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).

* * *

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul hääletati menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse täiendamise ja tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE). Hääletustulemus: 54 poolt, 25 vastu.

* * *

Infotunnis vastas rahvastikuminister Paul-Erik Rummo küsimusele uue integratsiooniprogrammi ettevalmistamise kohta ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo küsimusele jaanuaritormi kahjude rannarahvale hüvitamise kohta. Nimetatud ministrid ja kaitseminister Jürgen Ligi vastasid veel Riigikogu liikmete kohapeal esitatud küsimustele.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside