Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees esines kõnega Eestis visiidil viibiv Ukraina president Viktor Juštšenko. https://www.riigikogu.ee/?id=41826

Riigikogu võttis vastu kokku seitse seadust:

57 poolthäälega (16 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seadus (987 SE). Eelarve tulud on kokku 75,91 ja kulud 74,78 miljardit krooni. Eelarve on esmakordselt ülejäägiga 1,13 miljardit krooni. Eelarve sisaldab ka vahendid Eesti Raudtee aktsiate riigile tagasiostmiseks. Võrreldes tänavuse aasta eelarvega on järgmise aasta eelarve tulud kasvanud orienteeruvalt 23% ja kulud 21%.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus (972 SE), mis tõhustab kriminaalselt teenitud tulu konfiskeerimist. Põhimõttelise uuendusena muudeti kolmandale isikule kuuluva vara konfiskeerimise aluseid. Nii on edaspidi võimalik konfiskeerida kuritegelikult omandatud vara ka juhul, kui isik, kellele see otsuse tegemise ajal kuulub, on saanud selle kingitusena või muul viisil turuhinnast oluliselt soodsamalt või kui see on isikule võõrandatud konfiskeerimise vältimiseks.

66 poolthäälega (3 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (964 SE), mis näeb ette kuni kolmekuulise vangistuse täitmise üleviimise arestimajadest vanglatesse alates 2009. aastast. Seadus näeb ette ka kinnipeetavate avavanglasse paigutamise võimaluse suurendamise. Alates 2015. aastast näeb seadus ette piirangu, mille kohaselt ei tohi vangla võtta vastu rohkem kinnipeetavaid, kui vanglas on kohti. Selle tagamiseks antakse kohtule alus vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks, mis tähendab seda, et kergema kuriteo sooritanud isik kannab oma karistuse ära siis, kui vanglas on vabu kohti. Samuti näeb seadus ette vanglasse karistust kandma saabunud isikutelt DNA proovi võtmist, tagamaks kuritegevusevastase võitluse efektiivsust ja võimaldamaks bioloogiliste jälgede alusel sündmuskohtade seostamist ning kahtlusaluste, tundmatute laipade ja teadmata kadunud isikute identifitseerimist.

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus (984 SE), mis tõhustab looduskeskkonna kaitset suurtootmisest tuleneva saaste eest, järgides säästliku keskkonnakasutuse põhimõtteid sealhulgas sea-, veise- ja linnukasvatuslikus suurtootmises. Seaduse majanduseesmärk on käitajate ja loa andjate tööaja kadude vähendamine, milleks loob eeldused kompleksloa taotluste ja kompleksloa tabelivormide ühitamine ja digitaliseerimine. Seadusega kaasneb ka looma- ja linnukasvatajate poolt kompleksloa taotluse menetluse eest tasutava riigilõivu oluline vähenemine.

56 poolthäälega (5 vastu, 1 erapooletu)  võeti vastu valitsuse algatatud töötajate usaldusisiku seadus (928 SE), mis reguleerib ühte liiki töötajate esindaja – töötajate usaldusisiku – tegevust teda volitanud töötajate esindamisel suhetes tööandja ja töötajatega. Seaduse tähenduses nimetatakse töötajateks ka avalikud teenistujad, tööandjaks avalikus teenistuses loetakse aga riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutust. Seadus viib sisse ka mitmed muudatused ametiühingute seadusesse, töölepingu seadusse ja palgaseadusse, mis kõik johtuvad käesoleva seaduse üldkontseptsioonist.

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (1019 SE),  mis soodustab investeeringuid, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab topeltmaksustamise, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping piirab tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

57 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud konventsiooni ajutise impordi kohta lisade B.4, B.7, B.8 ja E heakskiitmise seadus (1025 SE), mis viib Eesti õiguse kooskõlla EL-iga ühinemislepingu ühinemis­akti artikli 6 lõikega 2, mille kohaselt kohustuvad uued liikmesriigid ühinema lepingute ja konventsioonidega, mille senised liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad. Samuti on eesmärgiks kaasa aidata Admission Temporaire-Temporary Admission märkmiku alusel rakendatava ajutise sisseveo tolliprotseduuri võimalikult ühetaolisele rakendamisele EL liikmesriikides ning võimaldada Eestisse ajutiselt importida turismi reklaammaterjale, tootmis­tegevuses kasutatavaid või piiriliikluse raames imporditavaid kaupu ja impordi­maksudest osaliselt vabastatud kaupu.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (1017 SE);

valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 3 poolt, 36 vastu.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE) teine lugemine. Hääletustulemus: 43 poolt, 15 vastu.

Õiguskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE) teine lugemine.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE);

valitsuse algatatud elektriohutusseaduse eelnõu (1045 SE);

valitsuse algatatud raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1039 SE);

valitsuse algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1036 SE);

valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE).

Infotunnis vastas kultuuriminister Raivo Palmaru küsimustele ringhäälingunõukogu, Venemaa propaganda, Sakala keskuse, muuseumide rahastamise, kultuuripiletite käibemaksu ja meediapoliitika kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimusele haridusasutuste haldamise kohta.

Istung lõppes kell 18.57.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside