Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seitse seadust ja otsuse: 

54 poolthäälega (27 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud töölepingu seadus (299 SE), mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. Seadus kehtestab uut töölepingut reguleeriva normistiku: töölepingu sõlmimise, muutmise, lõpetamise, poolte õigused ja kohustused. Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse põhimõtted. Lisaks töölepingu normistikule koondab seadus endas individuaalset töösuhet reguleeriva ja kehtivas õiguses eriseadustes paikneva töö- ja puhkeaja, puhkuse, palga ning varalise vastutuse regulatsiooni. Seaduse üldise jõustumise ajaks on kavandatud 1. juuli 2009, erandina üldise jõustumise ajast jõustuvad 1. jaanuaril 2010 aga paragrahvid, millega peamiselt kaasneb rahaline koormus riigieelarvele.  

85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (281 SE), mis tagab Eesti poolt patenditaotlusega kaitsealaste leiutiste salajasuse vastastikuse kaitse lepinguga võetavate rahvusvaheliste kohustuste täitmise. Samuti loob patenditud leiutiste riiklikel mitteärilistel eesmärkidel kasutamise raamregulatsiooni. Seadus muudab tööstusomandi valdkonda puudutavad sätted eesmärgipärasemaks. 

80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse (370 SE), mis lahendab psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavad küsimused. Seadus muudab erihoolekandeteenuste osutamist puudutava regulatsiooni teenust saavatele inimestele ja teenuse osutajatele arusaadavamaks.           

79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elektrituruseaduse täiendamise seadus (311 SE), mis annab võimaluse toetada liitumistasude maksmisel neid üksikisikuid, kelle rahvastikuregistrijärgses alalises elukohas, mis asub hajaasustusega piirkonnas, puudub elektrivarustus. 

79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus (316 SE), mis kehtestab õigusliku aluse relvastatud pardasaatjate määramiseks õhusõidukisse, et tagada õhusõiduki pardal turvalisus. Ühtlasi reguleeritakse relvastatud pardasaatjast teavitamise kohustuse protseduur. Lennundusseadusesse lisatakse uus peatükk, mis sätestab lennuohutuse järelevalve infosüsteemi loomise. Nimetatud infosüsteem on andmekogu, milles töödeldakse lennundustegevusega seotud andmeid eesmärgiga tagada lennuametile seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed. Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi vastutav töötleja on lennuamet.           

59 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seadus (379 SE). Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Bukaresti tippkohtumisel 3. ja 4. aprillil 2008 lepiti põhimõtteliselt kokku Albaania ja Horvaatia ühinemises NATOga. Selleks, et NATO peasekretär saaks esitada neile riikidele ametliku ühinemiskutse, peavad praegused NATO liikmesriigid heaks kiitma Albaania ja Horvaatia ühinemist käsitlevad Põhja-Atlandi lepingu protokollid. Tegemist on NATO kuuenda laienemisega. NATOl on praegu 26 liikmesriiki.             

52 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seadus (362 SE), millega Eesti tunnustab uurimiskomisjoni pädevust. See annab Eestile õiguse relvakonfliktis pöörduda uurimiskomisjoni poole ja paluda läbi viia uurimine.

45 poolthäälega (30 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ (394 OE). See näeb ette pikendada Iraagi Vabariigi palve esitamise ja vägede staatust käsitleva lepingu sõlmimise või lepinguga ühinemise või ÜRO julgeolekunõukogu vastavasisulise resolutsiooni vastuvõtmise korral Riigikogu 2003. aasta 7. mai otsuses sätestatud Eesti kaitseväe kasutamise tähtaega kuni 37 kaitseväelasega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede juhitaval rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil mitmerahvuseliste relvajõudude koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini 2009.           

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:  

Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); 

Valitsuse algatatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt keeleseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE);

Valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE);           

Valitsuse algatatud rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust; 21 poolt, 38 vastu;           

Katkestati ühe eelnõu teine lugemine:
 

Valitsuse algatatud korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).           

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE);           

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE);           

Valitsuse algatatud Rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE). 

Infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Marek Strandbergi esitatud küsimusele teadus- ja arendustegevuse ja Mai Treiali esitatud küsimusele kutsehariduse kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Aleksei Lotmani esitatud küsimusele looduskaitsereformi ning Maret Merisaare esitatud küsimusele rannikualade majandamise ja kaitse kohta. 

Istung lõppes kell 18.14.           

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside