Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust ja otsuse:

 

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seadus (1013 SE), mis viib seaduse vastavusse EL Nõukogu direktiiviga maagaasitarnete kindluse tagamiseks. Seaduse kohaselt peab turgu valitsev ettevõtja avalikustama gaasi müügitingimused ja müügihinna kujunemise põhimõtted. Energiaturu Inspektsioon saab samas õiguse gaasimüüja poolt rakendatavat hinnakujundust kontrollida.

58 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seadus (1055 SE), mille eesmärk on luua Euroopa ühine lennunduspiirkond (ECAA). ECAA põhineb vabal juurdepääsul teise lepinguosalise lennundusturule, asutamisvabadusel, võrdsetel konkurentsitingimustel ja ühistel eeskirjadel ohutuse, julgestuse, lennuliikluse korraldamise, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas. Lepinguga võtavad kolmandad riigid endale kohustuse üle võtta Euroopa Liidus kehtiv lennunduse õiguslik regulatsioon ning Euroopa Ühendus ja selle liikmesriigid lubavad oma lennundusturule lepingus mainitud kolmandaid riike. Eesti kohaldab juba praegu kõiki Euroopa Liidu nõudeid ilma igasuguste erisusteta ning lepingus sätestatu on kooskõlas Eestis kehtiva õigusliku regulatsiooniga.

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007 – 2013” heakskiitmine” (1053 OE). Strateegia keskendub ühiskonna jätkusuutlikule arengule teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kaudu. See on dokument, mis määratleb lähiaastateks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni põhimõtted, eesmärgid ja tegevused jätkuna varasemale strateegiale. Strateegia  sõnastab järgmised põhieesmärgid: teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasv; uuendusmeelne ettevõtlus globaalses majanduses uut väärtust loomas; pikaajalisele arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.

Riigikogu lõpetas 9 eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE);

valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE);

valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE);

valitsuse algatatud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE);

valitsuse ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1077 SE ja 902 SE);

valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1073 SE);

valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE);

valitsuse algatatud üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE);

valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE);

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE) teise lugemise.

Riigikogu ei arutanud ettekandja puudumise tõttu valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE) teisel lugemisel.

 Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE);

valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele välispoliitika, kultuuriministeeriumi olukorra, riigi julgeoleku, poliitika läbipaistvuse ja riigitöötajate õiguste kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimusele õppekava kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimusele tervishoiu investeeringute kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside