Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust ja otsuse:

 

76 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud riigi 2007. aasta lisaeelarve seadus (121 SE).  Lisaeelarve tulude maht on 6,2 miljardit krooni ja kulude maht 2, 7 miljardit krooni. Lisaeelarve ülejääk 3,5 miljardit krooni suunatakse reservidesse.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus (94 SE), mis täpsustab põllumajandusloomade tõu kriteeriume ja põllumajandusloomade ohustatud tõu säilitamise põhimõtteid ning viib seaduse kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Tõugude arv maailmas väheneb pidevalt, sest ristamine ülemaailmselt levinud kommertstõugudega tõrjub majanduslikest kaalutlustest lähtudes paljud kohalikud tõud tagaplaanile. Seaduse väljatöötamisel kasutati eeskujuna Tšehhi, Soome ja Sloveenia samasisulisi õigusakte, Inglismaa ohustatud tõu säilitamise kohta esitatud nõudeid ning Põhjamaade geneetiliste ressursside säilitamise juhist.

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus “Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (120 OE).

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE ja 74 SE). Ühendatud eelnõuga kehtestatakse  karistusseadustikus vajalikud muudatused, mis võimaldab Eestil määrata karistusi laevade poolt põhjustatud merereostusega seotud rikkumiste eest. Eelnõu püüab samuti välistada olukorda, kus suveniireurosid võidakse toota ja kasutada ebaseaduslikult euro müntide asemel.

Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), millega viiakse kehtivatesse kindlustustegevuse seadusesse ja finantsinspektsiooni seadusesse sisse muudatused, mis on tingitud eelkõige edasikindlustuse direktiivist.

Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu
(136 SE), mille eesmärgiks on toetada hooldus- ja kasuperedes kasvavaid lapsi ning seeläbi soodustada vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist perekonnas. Eelnõu kohaselt tõstetakse hooldusperedele makstav toetus 3000 kroonini, ehk samaväärseks reaalsete kuludega lastekodus, et võimaldada vanemliku hooleta lastel kasvada peredes.

Valitsuse algatatud puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), mis annab isale võimalus kasutada 10 tööpäeva puhkust naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), mille peamine eesmärk on viia riigilõivuseaduse viisalõivude ning viisataotluste lõivuvabastuste regulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, mis muutub Eestile kohustuslikuks Schengeni ühtse viisaruumiga ühinemisel 2007. aasta detsembris. Eelnõu teiseks eesmärgiks on maa-ameti toimingute eest võetavate lõivude sätestamine riigilõivuseaduses ning lõivu tasumise kohustuse viimine toimingute tegemist reguleerivatesse eriseadustesse, samuti tehingute andmebaasist koopiate või väljavõtete väljastamise eest võetava riigilõivu arvutamise lihtsustamine ja läbipaistvamaks muutmine.

Valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE). Võrreldes kehtiva reklaamiseadusega karmistab eelnõu mõnevõrra alkoholireklaamile esitatavaid nõudeid. Nii näiteks peab alkoholi reklaam sisaldama peale kõnealuse eelnõu jõustumist hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.”  Tegemist on algataja kinnitusel suures osas eelnõuga, mida menetles ka eelmine Riigikogu ja mis langes menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele riigi varaliste kohustuste, Euroopa Liidu reformileppe teavitustöö, aktsiiside ja hindade tõusu ning toimetuleku kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas küsimustele jäätmehoolduse, Elistvere Loomapargi ja biosfäärikaitseala kohta.

Istungi stenogramm:              

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside