Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja kaks otsust:

66 poolthäälega (2 vastu, 3 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud riigi 2006. aasta lisaeelarve seadus (986 SE), mille maht on 5,5 miljardit krooni. Lisaeelarvega suunatakse raha peamiselt sotsiaalse kaitse, üldise valitsemissektori teenuste ja majanduse tegevustesse, vastavalt 2,454 miljardit, 784 miljonit ja 542 miljonit krooni.

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus (990 SE), mis kehtestab ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad. Samuti kehtestab seadus üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimisega ühenduse turul. Seadus täpsustab ka  põllumajandustoetustega seotud regulatsiooni.

52 poolthäälega (16 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus (969 SE), mis annab kooli pidajale võimaluse suurendada klassi täituvuse piirnormi direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul. Vaikimisi loetakse klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks põhikooliastmes 24 ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast.

65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondi seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus (919 SE), mis loob riskikapitalifondi asutamisele vajaliku õigusliku keskkonna, arvestades sealjuures riskikapitalifondi olemusest tulenevaid erisusi ning spetsiifikat, võttes arvesse ka asjaolu, et käesoleval ajal riskikapitalifonde Eestis eraldi reguleeritud ei ole. Seadus muudab ja piiritleb kinnisvarafondi definitsiooni, täpsustab nõudeid, mis reguleerivad lepingulise fondi tingimuste muutmist ning teeb võimalikuks paigutada penisonifondide vara riskikapitali- ja kinnisvarafondidesse.

55 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus (886 SE), mis laiendab perearstide poolt pakutavate teenuste ringi ja annab neile õiguse osutada ka koduõenduse teenuseid. Seadus kehtestab ka uued põhimõtted kiirabiteenuse ostmise osas. Seaduse kohaselt kiirabiteenuse tellimiseks ei viida enam läbi avalikku konkurssi, sest sotsiaalministeeriumi hinnangul pole kiirabiteenuse ostmise regulatsioon ennast praktikas õigustanud.

55 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (988 OE), mis kiidab heaks valitsustasutuste, omavalitsuste ja muude avalik-õiguslike asutuste 2005. aasta majandustegevuse koondaruande.

44 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007 – 2013 kinnitamine” (976 OE), mis esitab turismi kui majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2007–2013. Arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ning keskendub Eesti tugevustele ja kitsaskohtade lahendamisele.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu teise lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (981 SE);

valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE);

valitsuse algatatud rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE);

valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE);

valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE);

valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE)

valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE).

Riigikogu katkestas majanduskomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE) teise lugemise.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul katkestati ka valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE) teine lugemine.

Riigikogu lõpetas üheksa eelnõu esimese lugemise:

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „AS Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja AS Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE), millega kiidetakse heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001. aastal sõlmitud AS Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel. Samuti kiidetakse eelnõuga heaks tehingu hind 2,35 miljardit krooni. Isamaaliidu fraktsioon ja Res Publica fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 17 poolt, 51 vastu. 

valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE);

valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE);

valitsuse algatatud huvikooli seaduse eelnõu (994 SE);

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE);

valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE);

valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (1017 SE);

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE);

valitsuse algatatud maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE).

Eiki Nestor võttis algatajate nimel menetlusest tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE).

Infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Mailis Reps küsimustele eesti keele kaitse ja kõrgharidusstrateegia rahastamise kohta. Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimustele olukorrast regioonides ning rannarahva ja saareelanike tuleviku kohta. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas küsimustele maaelu arengukava ja ASi Werol Tehased kohta.

Istung lõppes kell 22.00.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside