Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:

66 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seadus (1001 SE). Seaduse preambulas on kirjas: „Austades ja tunnustades Eesti kohustust tagada Eesti pinnal peetud sõjategevuse käigus hukkunute säilmete austamine ja väärikas kohtlemine; leides, et sõjategevuse käigus hukkunud isikute matmine ebasobivatesse kohtadesse ei vasta euroopalikule kultuurile ja surnute mälestuse ning säilmete austamise traditsioonile; võttes aluseks 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli “Rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta” artikli 34, mille kohaselt on Eesti riik kohustatud tagama Eesti territooriumil sõjategevuse tõttu surnud isikute säilmete austamise ning matmispaikade austamise ja tähistamise ning mille kohaselt on Eesti riik õigustatud teostama säilmete ümbermatmist lähtudes avalikest huvidest, on Riigikogu võtnud vastu käesoleva seaduse.”

Seadusega määratletakse Eestis asuvate sõjahaudade õiguslik kaitse, avalik ligipääs sõjahaudadele ning sõjahaudade tähistamise kord, samuti seaduses sätestatud kaitse eesmärgil Eestis asuvatest sõjahaudadest säilmete kalmistutele ümbermatmise alused ja kord. Käesolevat seadust kohaldatakse Eesti Vabadussõjas langenud Eesti sõdurite säilmete ja sõjahaudade ning Eesti iseseisvuse eest relvastatud võitluses, sealhulgas relvastatud vastupanuliikumises (metsavendluses) langenud isikute säilmete ja sõjahaudade suhtes. Teiste riikide relvajõududesse kuulunud isikute ja riikide kodanike säilmete ja sõjahaudade suhtes kohaldatakse käesolevat seadust niivõrd, kuivõrd välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud relvaseaduse, postiseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (967 SE), mis täpsustab paljude muudatuste kõrval tervisekontrolliga seotud reegleid, vältimaks relvade sattumist psüühika- ja käitumishäiretega inimeste kätte.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE);

valitsuse algatatud söödaseaduse eelnõu (1038 SE);

valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE).

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE);

valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE);

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1059 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele valitsuse tervishoiupoliitika ja tervishoiu rahastamise, euro kasutuselevõtu, poliitiliste otsuste täitmise ja rahvusringhäälingu kohta. Keskkonnaminister Rein Randver vastas küsimusele maareformi kohta. Rahandusminister Aivar Sõerd vastas samuti küsimusele tervishoiu rahastamise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside