Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust:
 
56 poolthäälega (28 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (399 SE), mis näeb ette tööturuameti ühendamise töötukassaga. Ühendasutuse nimeks jääb Eesti Töötukassa. Seaduse eesmärk on parandada tööturuteenuste kvaliteeti ja tagada olukord, kus nii aktiivseid kui ka passiivseid tööturumeetmeid osutatakse ühes asutuses. Seadus ei muuda tööturuteenuste osutamise ega tööturutoetuste ja töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitiste maksmise põhimõtteid. Seadus lähtub riigi ja sotsiaalpartnerite vahel töölepingu seaduse eelnõu ettevalmistamisel 24. aprillil 2008 sõlmitud kokkuleppest, millega otsustati tööturuinstitutsioonid ümber korraldada.
 
80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus (376 SE), mis täpsustab tulenevalt Euroopa Komisjoni vastavale direktiivile neid varaobjekte, kuhu investeerimisfondide vahendeid võidakse paigutada. Samuti muudetakse ja täiendatakse investeerimisfondide kohta avalikustatava teabe ja reklaami korda. Tehnilise muudatusena täpsustati fondivalitsejate omakapitali arvutamise metoodikat. Väärtpaberituru seaduses täpsustati investeerimisühingute omavahendite ja kapitalinõuete režiimi ning reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud äriühingute ülevõtmispakkumiste korda. Äriseadustikku ning Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muudatused võimaldavad börsiettevõtetel paindlikumatel tingimustel korraldada uusi või täiendavaid aktsiaemissioone.
           
76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (390 SE), mis tõhustab riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle. Järelevalveasutuste kontrollitavad valdkonnad eristatakse selgemalt. Tõendavate dokumentide väljastamine mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevatele isikutele muudab toodete mahepõllumajandusele viitava märgistamise õiguspärasuse kontrollimise lihtsamaks. See tõstaks mahetoodete usaldusväärsust tarbijate seas ning nõudlust nende järele.
 
71 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud säästva arengu seaduse täiendamise seadus (358 SE), mis täiendab seadust sätetega tagamaks biosfääri kaitsealade jaoks vajalik õigusruum. Seaduse kohaselt on biosfääri programmiala UNESCO programmiga MAB (Man and Biosphere) haaratud ala haridus-, seire- ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise ühitamiseks. Programmi rakendamise eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku arengut kohalikes omavalitsustes, läbi töötada tehnoloogiaid ja lähenemisi 21. sajandi uutes energeetilis-majanduslikes oludes.
           
61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seadus (371 SE), millega Eesti kiidab ametlikult heaks Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni muudatused. Konventsiooni ja põhikirja muudatused on ITU enda tööd korraldavad dokumendid ja liikmesriikidele lisakohustusi nende muudatustega ei kaasne. Muudatuste eesmärk on ajakohastada ja tõhustada ITU tööprotsessi.
             
Riigikogu lõpetas teise lugemise:
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (271 SE) teise lugemise. Eelnõu täpsustab juriidiliste isikute juhtorganite ning nende liikmete pädevust ning seeläbi ka vastutust, juriidilise isiku organi otsuste tühisuse ja kehtetuks tunnistamisega seonduvat.
                       
Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE), mille eesmärk on muuta Eesti riigi valmisolek finantskriisidega võitlemiseks senisest tõhusamaks. Seaduse vastuvõtmisega suureneb hoiustajate ja muude võlausaldajate, krediidiasutuste endi ja kogu Eesti finantssüsteemi kindlus, et riik on valmis vajaduse korral tõhusalt sekkuma tagamaks finantsstabiilsust. Lisaks sätestab eelnõu, et stabiliseerimisreservi vahendeid võidakse kasutada ka finantskriiside ennetamiseks või lahendamiseks. Eesti Keskerakonna Fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletus: 22 poolt, 34 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.
           
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (408 OE), mis lubab 15 Eesti kaitseväelasel rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil osaleda NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirjas sätestatud sõjaliste operatsioonide täitmisel kuni käesoleva aasta 31. detsembrini.
                                                                                                                                       
Valitsus algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE), mis täpsustab ehitustegevust reguleerivate kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate dokumentide (kirjalik nõusolek, ehitusluba ja kasutusluba) andmeid ja väljastamiskorda, sätestades mitmeid ehitise ehitamise ja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja tingimusi.
 
Infotunnis vastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Arvo Sarapuu esitatud küsimusele põllumajanduspoliitika ja Toomas Trapido esitatud küsimusele infobrošüüri „Tark Valik“ kohta. Rahvastikuminister Urve Palo vastas Mai Treiali esitatud küsimusele rahvastiku- ja perepoliitika kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele valitsuse nn Estonia komisjoni lõppraporti kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus           
Tagasiside