Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (152 SE), mis võimaldab Euroopa Liidus ühtsetele standarditele vastavate investeerimisfondide (eurofondide) valitsemine piiriüleselt, s.t olukorras, kus fondivalitseja asub ühes ja investeerimisfond teises liikmesriigis; loob õiguslikud alused eurofondi ühinemiseks teise fondivalitseja eurofondiga ja eurofondide ühinemiseks piiriüleselt; võimaldab luua uusi fondistruktuure (nn master-feeder struktuurid, mille kohaselt saab ühe eurofondi (feeder) vara investeerida tervikuna või suures osas teise eurofondi (master)); muudab täiendava kogumispensioni regulatsiooni, tuues vabatahtlike pensionifondidena sisse tööandja pensionifondid, mille eesmärgiks on pakkuda täiendavat kogumispensioni sellise pensionifondi tingimustes nimetatud tööandja töötajatele, avalikele teenistujatele ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele; täpsustab finantsinspektsiooni ning Euroopa finantsjärelevalve asutuste ja teiste liikmesriikide finantsjärelevalve asutuste omavahelist koostööd seoses uue EL finantsjärelevalve korralduse kehtima hakkamisega 2011. aasta algusest. 

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (146 SE) nähakse kulla käibega seotud maksupettuste vältimiseks ette pöördmaksustamise erikord, nii nagu see on metallijäätmete ja kinnisasjade käibe puhul. Pöördkäibemaksu rakendamisel kaob võimalus käibemaksukohustuslaste vaheliste tehingute puhul käibemaksu mahaarvamiseks ehk riigilt tagasi küsimiseks. Käibemaksu tasumise kohustus tekib üksnes tarneahela nn viimases lülis – müügil lõpptarbijale.           

Valitsuse algatatud riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (151 SE) nähakse ette riigikontrolöri, Riigikontrolli peakontrolöri, õiguskantsleri ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni kaotamine üleminekuperioodi jooksul. Õigused eripensionile säilivad neil, kellel on seaduse jõustumise ajaks täidetud selle saamiseks vajalik staažinõue, ning pensioniõigust andvatel ametikohtadel töötavatel isikutel, kellel on selleks ajaks täidetud vähemalt 50% selle pensioni saamiseks vajalikust staažinõudest.  

Riigikogu katkestas õiguskomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE) teise lugemise. 

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:  

Valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõuga (170 SE) täiendatakse regulatsioone sõltuvusprobleemidega isikute raviks. Eelnõu pearõhk on suunatud alla 18-aastastele isikute abistamisele ja neile haiglavälise, tahtest olenematu, vältimatu psühhiaatrilise abi kohaldamisele. Eelnõu kehtestab ka sõltuvusvastase abi andmise üldpõhimõtted kõigi inimeste suhtes olenemata vanusest. Samuti kehtestatakse ühtne terminoloogia. 

Valitsuse algatatud ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) harmoneerib Eesti õigusaktid EL vastava direktiiviga hoonete energiatõhususe kohta. Selle eesmärk on aidata kaasa energiakasutuse tõhususe parandamisele hoonetes, võimaldades olemasolevate hoonete kasutajatele lihtsamat ligipääsu informatsioonile hoone energiatarbimisest ja võimalikest energiasäästumeetmetest. Samuti näeb ette Eesti oludes uute hoonete kavandamisel sobivate põhimõtete rakendamise hoonete energiatarbimist määravate osade kujundamisel. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

           

 

Tagasiside