Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust: 

86 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus (576 SE), mis muudab teadus- ja arendustegevuse välishindamist puudutavaid sätteid. Seadusega luuakse uus evalveerimise mehhanism. Uus süsteem koosneb kahest osast: korraline evalveerimine, mille eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna teadus- ja arendustegevuse vastavust rahvusvahelistele kriteeriumidele ning sihtevalveerimine, mille eesmärk on konkreetse valdkonna, teema, sihtgrupi, strateegilise arengudokumendi või muu poliitika ettevalmistamise või selle mõjude süvaanalüüs.
           
70 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus (590 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.
 
77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seadus (602 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani, Bulgaaria ja Makedooniaga.
 
Riigikogu lõpetas 10 eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE) viib seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused, mis tulenevad politsei ja piirivalve seadusest. 
 
Valitsuse algatatud kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE) tõstab täituriameti ja haldurikutse jätkusuutlikku taset ning täite- ja pankrotimenetluse tõhusust. Eelnõu asendab kohtutäituri kandidaaditeenistuse ja kohtutäituri asendaja ameti kohtutäituri abi reguleeritud ametiga. Täpsustatakse õiguspraktikas segadust tekitanud aegumissätteid.
 
Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (535 UA). Riigikaitsekomisjoni ettepanekul jäetakse seadusest välja presidendi poolt vaidlustatud § 1 punkt 7. Presidendi hinnangul on see vastuolus põhiseadusega, kuna ajateenija põhiõiguste piiramine delegeeritakse kaitseväele ja jäetakse sellega väljaspoolse seaduse reguleerimisala.
 
Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE) eesmärgiks on eelkõige suurem õigusselgus. Tulenevalt asjaolust, et kehtivat seadust on muudetud 48 korral, on kehtiv õigus muutunud paljudele õiguse subjektidele raskesti hoomatavaks. Seaduse uue tervikteksti väljatöötamise raames toimus välismaalaste Eestisse saabumise, Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise ning Eestist lahkumise, samuti menetluslike küsimuste ja õigusliku vastutuse regulatsiooni korrastamine ja ümberstruktureerimine. Olemuslikke muudatusi kehtivas välismaalaste õiguses eelnõu ei kavanda.
 
Riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE) käsitleb eru- ja reservkaitseväelastele pensioni arvutamise aluseid.
 
Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE) mis tõstab alkoholi, tubaka, kütuse ja elektri aktsiisi määrasid. Eelnõu tõstab alkoholiaktsiisi 10 % alates 2010. aasta 1. jaanuarist ja tubakaaktsiisi 20 % alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Teisel lugemisel hääletas rahanduskomisjon eelnõusse muudatuse, millega tõstetakse mootorikütuse aktsiisi orienteeruvalt 6,2 protsenti, vähendatakse aktsiisierisust erimärgistatud diislikütusele ja tõstetakse elektriaktsiisi 2 sendi võrra ühelt kilovatilt. Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 28 poolt, 51 vastu.
 
Valitsuse, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõuga (586 SE & 553 SE) jäetakse ära kehtivas seaduses ette nähtud tulumaksu määra vähendamine ja maksuvaba tulu tõus. Seega fikseeritakse tulumaksu määr 2009. aastal kehtivale 21%-le ning maksuvaba tulu 27 000 kroonile.
 
Valitsuse algatatud Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 588 SE) teeb muudatused akadeemia liikmete staatuses ning juhtimise korraldamises. Täpsustatakse liikmeskonna koosseisu, muudetakse akadeemikutasu määramise korraldust ning muudetakse akadeemia asutuste asutamise korraldust.
 
Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE) viib seaduse regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste standarditega ning tagab rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni tegevuse suurema õiguskindluse.
 
Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) annab parema seadusliku aluse loomataudi ennetamisele ja tõrjele, mis sätestatakse täpsemalt loomatauditõrje eeskirjas ja situatsioonplaanis. Samuti laiendab loomatauditõrje programmi rakendamise võimalusi kooskõlas aastateks 2007–2013 koostatud EL loomatervise strateegia põhimõtetega. Samuti ajakohastab seaduse mõisteid ja loomade tapamajja viimise, edasise käitlemise nõudeid ning sätestab täpsemad taudikahju hüvitamise põhimõtted. Eelnõu on kooskõlas loomataudide ennetamist ja tõrjet reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktidega.
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) teine lugemine.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE) teine lugemine.
 
Maaelukomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine.
 
Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE);
 
Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE);
 
Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE);
 
Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE);
 
Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE).
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Kadri Simsoni esitatud küsimusele maksupoliitika ja Mai Treiali esitatud küsimusele tuleva aasta riigieelarves inimkapitalile ettenähtud kulutuste kohta. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Peeter Kreitzbergi esitatud küsimusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja Mailis Repsi esitatud küsimusele koolireformi kohta.
 
Istung lõppes kell 23.22.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside