Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:
 
79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seadus (699 SE). Kokkulepped ja ettevõtete koostööprojektide käivitamine annab Eesti ettevõtetele võimaluse osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös ja loob uusi töökohti. See on üheks allikaks teadmistemahukale ekspordile. Kosmosetehnoloogiate väljatöötamine ning nende rakenduste maapealne kasutamine on üks alus Euroopa tulevaseks majanduskasvuks.
 
83 poolthäälega võeti vastu riigikaitsekomisjoni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (662 SE), mis viib karistusseadustiku 24. peatüki „Riigikaitsealased süüteod“ kooskõlla kaitseväeteenistust reguleerivate seaduste ja teiste õigusaktidega, sest karistusseadustikus on seni kasutusel sisustamata mõisted „garnisonimäärustik“ ja „kaitseväeametnik“. Neid ei ole võimalik karistusõiguses rakendada ning seetõttu jäeti need mõisted karistusseadustikust välja. Seadus täpsustab ka üldkasuliku tööga seonduvat reeglistikku.                              
 
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE) täpsustab ja kaasajastab reisiettevõtja tegevusega seonduvat regulatsiooni. Täpsustub pakettreisi mõiste, samuti reisiettevõtja kohustused seonduvalt tagatisega.
                       
Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
(698 SE) laiendab teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelasele riigi poolt makstava ühekordse hüvitise saajate ringi. Hüvitise saajate ringi laiendamine võimaldab hüvitise saajate ringi kaasata ka isikuid, kes ei kuulu kaitseväelase perekonda või ülapidamisele perekonnaseaduse mõistes.
                       
Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) muudab hagihinna määramise aluseid. Samuti seatakse hagi hinnale piirmäärad kaasomandi lõpetamise ja asja jagamise hagis, ühisvara jagamise hagis ning juriidilise isiku otsuse kehtetuks tunnistamise ja otsuse tühisuse tunnustamise hagis. Eelnõuga täiendatakse hagita menetluses menetluskulude jaotamise regulatsiooni kohtutäituri otsuste peale kaebuse ja notari ametitoimingu tegemise taotluse läbivaatamisel ning täiendatakse menetlusabi andmise regulatsiooni. Samuti täiendatakse asjaõigusseaduses koormatud kinnisasja omaniku nõudel hüpoteegi lõpetamise ja omanikuhüpoteegiks muutmise regulatsiooni.
                       
Valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE) harmoneerib õiguskaitsemeetmete direktiivi, korraldab ümber riigihangete järelevalve ja nõustamise üksuste funktsioonid.             
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE) reguleerib ühinguõigust, et Eesti saaks kindlaksmääratud kuupäeval eurole üle minna. Vastavad muudatused tehakse ka krediidiasutuste seaduses, väärtpaberituru seaduses, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning riigilõivuseaduses. Selleks et võtta euro Eesti Vabariigi ametliku vääringuna äriühinguõiguses kasutusele, tuleb võimaldada ühingute asutamisel hakata väljendama kõiki ühingu tegevuse seisukohalt olulisi rahalisi näitajaid eurodes.
                       
Valitsuse algatatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE) muudab erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise süsteemi ja valimiskampaania aruandluse läbipaistvamaks. Kehtestatakse reeglid annetustele, sätestatakse keelatud annetuste vastuvõtmise tagajärjed, antakse järelevalvepädevus sõltumatule järelevalveorganile. Eelnõus on see funktsioon antud Vabariigi Valimiskomisjonile. Samuti kehtestatakse mõjusad karistused neile, kes eiravad seadusega kehtestatud reegleid.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Jaan Kundla esitatud küsimusele riigifirmajuhtide ja ministrite palgakorralduse kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Lembit Kaljuvee küsimusele Eesti lähiaastate majandusstrateegia ja Maret Merisaare esitatud küsimusele AS Tallinna Vesi investeerimistegevuse kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas küsimusele Teeme Ära ettevõtmisega seotud probleemide kohta. Veel käsitleti tuumavaba Eesti, digiretseptide kasutamise, inimarengu aruande analüüsi, Nord Streami uuringute taotluse ja majandusprognoosiga seotud probleeme.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside