Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:
 
82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seadus (438 SE), mis tõhustab võitlust kartellide ja muude raskete konkurentsiõiguse rikkumistega.
                       
79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seadus (606 SE), mis sätestab kohtuekspertiisi hinnad, et tagada hindade kehtestamise protsessi kooskõla põhiseadusega. Sama seadusega kehtestatakse fikseeritud hinnad ka kohtupsühhiaatriaekspertiisidele ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisidele.
                         
81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seadus (566 SE). Konventsiooni eesmärk on tõhusalt võidelda korruptsiooniga kõigis selle ilmingutes, nii avalikus kui ka erasektoris. Suurt tähelepanu on pööratud ka korruptsiooni ennetamisele, kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu vältimisele, vara tagastamisele selle päritoluriiki, läbipaistvale ja ausale avalike asjade haldamisele ning riikide koostööle nii õiguse kui ka muude korruptsioonivastaste meetmete arendamise vallas. Kohustuslike sätete kõrval sisaldab konventsioon suuresti soovitusliku iseloomuga meetmeid, mis annab riikidele enam võimalusi konventsiooni eesmärki järgida.
                       
Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE) näeb ette ühendada kaitseväe õppeasutused üheks kaitseväe struktuuriüksuseks.
                       
Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE) viib seaduse kooskõlla uue EÜN vastava direktiiviga, mis käsitleb aktsiisi üldist korda.
                       
Valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (581 SE) lisatakse kehtivasse õigusesse avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste (nt tuuleelektrijaamad) ehitamise regulatsioon.
           
Valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) ajakohastab raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärad, ühtlustab avalikuks raudteeks mittemääratud raudteede majandamise korda ning muudab vedurijuhiloa väljastamise korda.
                       
Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE) ajakohastab audiitortegevust ja viib seadusesse antud valdkonnas toimunud muudatused.  
           
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) esimese lugemise. Eelnõu korrigeerib ravimiregulatsiooni vastavalt Euroopa Liidu ravimialasele õigustikule ja praktikas ilmsiks tulnud probleemidele ning parandab riigi rahaliste vahendite eesmärgipärast ja otstarbekat kasutust.
                       
Infotunnis vastas rahandusminister Jürgen Ligi Kadri Simsoni esitatud küsimusele tööpuuduse, Inara Luigase esitatud küsimusele eurole üleminekuplaani ja Mark Soosaare esitatud küsimusele hättasattunud omavalitsustele riigi abi andmise kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Lauri Laasi esitatud küsimusele kaitseministeeriumi eelarve ja Sven Mikseri esitatud küsimusele välismissioonide kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside