Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 62 poolthäälega vastu  valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (341 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavad võimalused maksupettuste tõkestamiseks. 

Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani, Bulgaaria, Makedoonia, Iisraeli, Mani saare, Serbia, Lõuna-Korea, Albaania, Jersey, Araabia Ühendemiraatide ja Indiaga. 

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada meretranspordile kohaldatavat haldusmenetlust, luues õigusliku aluse ühtse riikliku elektroonilise mereinfosüsteemi kasutamiseks isikutele ja riigiasutustele. Samuti viiakse seadused vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. 

Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (259 SE) sätestatakse keeld käidelda tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid gammabutürolaktoon (GBL) ja 1,4-butaandiool (1,4-BD) isikule narkojoobe tekitamise eesmärgil. Need on ained, mis suukaudsel manustamisel muunduvad organismis psühhotroopseks aineks gammahüdroksübutüraadiks (GHB), mis on tuntud ka „korgijoogi“ nime all.           

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (321 SE) täiendatakse konkurentsiameti pädevust õigusega kiita heaks ettevõtjate poolt võetavaid kohustusi ja kehtestada ettevõtjatele vajadusel ajutisi meetmeid. See annab konkurentsiametile kõige sobivamad ja paindlikumad hoovad järelevalve teostamiseks ning meetmete rakendamiseks arvestades iga kaasuse asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi. 

Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE) näeb ette ühendada sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olev varjupaigataotlejate esmane vastuvõtukeskus politsei- ja piirivalveameti väljasaatmiskeskusega, et tagada avalikku korda või riigi julgeolekut ohustavate varjupaigataotlejate kinnipidamine kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Samuti kehtestatakse kaitse saaja kulude riigieelarvest katmise kord ja määr ning täpsustatakse vastuvõtukeskuse sisekorraeeskirja kehtestamise aluseks oleva volitusnormi sisu. Eeskirja kehtestamiseks antakse volitus keskuse juhataja asemel sotsiaalministrile.           

Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) eesmärk on suurendada kemikaaliohutust, tagades Euroopa Liidu kemikaalivaldkonna õigusaktide parem rakendamine. Sel eesmärgil viiakse seadus vastavusse eelnimetatud õigusaktidega. Täpsustatakse pädevate asutuste ülesandeid ja vastutust kemikaalidele ning nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest.           

Istungi stenogramm. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside