Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust:
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seadus (523 SE), mis täpsustab õiguslikku regulatsiooni, mis puudutab kaitseväelaste lähetamist rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise sõjalise peakorteri juurde ning nende kaitseväelaste osalemist rahvusvahelises sõjalises operatsioonis selle peakorteri koosseisus.
                       
82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (540 SE), mis sätestab seaduses ELi õiguse kohaselt ÜPP lihtsustamise ja tervisekontrolliga seonduvad teemad. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamisele annab õigusliku aluse Euroopa Ühenduse asutamisleping. ÜPP on loodud nimetatud eesmärkide täitmiseks ning ühise põllumajandustoodete turu toimimise ja arengu tagamiseks. ÜPP-d rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja sellega kaasnevaid maaelu arengu meetmeid Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.
           
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (551 SE), mis võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi käibemaksudirektiivi muudatused teenuse käibe tekkimise koha määratlemise, mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korra ja ühendusesisese käibe aruandluse kohta. Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustati sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisati seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Seadus täiendab käibe mõistet, lisades kauba sundvõõrandamise.
                       
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigivaraseadus (437 SE). Efektiivsuse tagamiseks ning otsuste langetamiseks on oluline, et info riigile kuuluva vara ja sellega teostatud tehingute kohta oleks kättesaadav, ülevaatlik ja süstematiseeritud. Uue riigivaraseaduse kohaselt jääb peamiseks järelevalve teostajaks riigivara valitsemise ja kasutamise üle rahandusministeerium. Samuti on rahandusministeeriumi kohus teha ettepanekuid valitsusele riigi kinnisvarapoliitika kujundamiseks. Järelevalve teostamiseks ning ettepanekute tegemiseks vajab rahandusministeerium objektiivset infot riigi kinnisvara koguse, seisukorra ning tehingute kohta. Riigiasutused vara kasutajatena vajavad ülevaadet oma vara kasutamise ja sellega sõlmitud lepingute üle. Samuti on oluline, et riigivara valitsejatel oleks võimalik edastada pakkumisi ja teateid teistele riigivara valitsejatele elektroonilist kanalit pidi, et lõpetada töömahukas ringkirjade saatmine.
                       
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud lepitusseaduse eelnõu (487 SE) reguleerib lepitusmenetluse läbiviimise põhimõtteid nii füüsilisest isikutest lepitajate kui alalises institutsionaalses vormis tegutsevate riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorganite puhul. Eelnõuga reguleeritakse lepitusmenetlust tsiviilasjades.
 
Majanduskomisjoni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) on tingitud Euroopa Liidu uuest elektri siseturu direktiivist, mille kohaselt peab liikmesriik tagama põhivõrguettevõtja sõltumatuse elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest. Eesti kontekstis tuleb direktiivi põhimõtete rakendamiseks OÜ Elering tuua Eesti Energia AS omandist riigi otseomandisse.
 
Õiguskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE) teine lugemine.
                       
Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE);
                       
Valitsuse algatatud toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE);
           
Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE);
 
Valitsuse algatatud Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE);
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE);
                       
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE);
 
Valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) teeb muudatusi riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. riigieelarve maht sellega ei muutu.
                       
Infotunnis vastas rahandusminister Jürgen Ligi Kadri Simsoni ja Eiki Nestori esitatud küsimustele riigieelarve kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Mai Treiali esitatud küsimusele tööhõivepoliitika kohta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Toomas Vareki esitatud küsimusele riigieelarvest põllumeestele makstavate lisatoetuste kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside