Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel leinapäeval mälestas Riigikogu istungi alguses juuniküüditamise ohvreid leinaseisakuga.

Riigikogu võttis 90 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (43 SE). Seaduse eesmärgiks on välistada isikute, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalse iseloomuga kuriteos, alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos, pääsemine töötama ametikohtadel, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Lastega töötamist reguleerivaid eriseadusi täiendatakse tööandjate kohustusega kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid ning seadusmuudatustega antakse õiguslik tähendus ka karistusregistri arhiiviandmetele. Ühtlasi luuakse seadusega alaealise seaduslikule esindajale võimalus saada teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta teavet lapse kaitse eesmärgist lähtuva õigustatud huvi olemasolu korral. Seaduse kohaselt kaasneb alaealise vastu toime pandud seksuaalse iseloomuga kuriteos süüdimõistmisega eluaegne piirang teatud ametites lastega töötamiseks. Käesoleva seaduse § 4 punkt 6 jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

79 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eestimaa Roheliste fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seadus (54 SE). Seadusega sätestatakse Riigikogu liikme volituste alguse, peatumise ja lõppemise alused, aeg ja kord; asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise ja tema volituste lõppemise alused ja kord; Riigikogu liikme ametivanne ja selle andmise kord; Riigikogu liikme õigused ja kohustused; Riigikogu liikme ametiga ühitamatud ametid ning Riigikogu liikme tegevuse tagatised; Riigikogu Kantselei staatus, ülesanded, juhtimine ja ülesehitus. Käesoleva seadusega muudetakse Riigikogu kodukorra seadust, avaliku teenistuse seadust, Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seadust, Riigikogu valimise seadust ja palju muid seadusi. Kehtetuks tunnistatakse Riigikogu töökorra seadus. Käesolev seadus jõustub 10 päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist, seaduse § 19 jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril, § 31 lõige 2 ning 9. peatükk jõustuvad Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval; § 31 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks alates Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäevast. Vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (27 SE). Seadus sätestab nende isikute ringi, kes võivad omandada piiranguteta maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad või metsamaad 10 hektarit või rohkem ehk muudab üheselt mõistetavaks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kohustused enam kui 10 hektari suuruse kinnisasja omandamise nõuetele vastavuse ja vajalike dokumentide kontrollimisel enampakkumise korral. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seadus (44 SE). Seaduse eesmärgiks on võimaldada vanematele pikemaegsemat väikelastega kodusolekut: vanemahüvitise maksmise perioodi pikendatakse nelja kalendrikuu e 120 päeva võrra e kuni 575 päeva täitumiseni sünnitushüvitise määramisest. Sünnitushüvitisele õigust mitte omanud isikutel pikendatakse eelnõuga vanemahüvitise maksmist lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Kehtiva seaduse redaktsiooni kohaselt määrati neile isikutele vanemahüvitis kuni lapse 14 kuu vanuseks saamiseni. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

58 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tulumaksu seaduse muutmise seadus (63 SE). Seadusmuudatustega langetatakse järk-järgult (1 % aastas) üksikisiku tulumaksumäära 2011. aastaks 18%ni ja tõstetakse tulumaksuvaba miinimumi samaks ajaks 36 tuhande kroonini aastas ning laiendatakse täiendav maksuvaba tulu igale kuni 17aastasele lapsele. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 33 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

56 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seadus (64 SE). Seadusmuudatustega tõstetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi. Seadusega muudetakse ka keskkonnatasude seadust: süsinikdioksiidi (CO2) välisõhku heitmise eest maksab saastetasu soojuse tootja vastavalt soojuse tootmisel välisõhku paisatud CO2) kogusele ning aastaarv 2009 asendatakse aastaarvuga 2008. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 33, erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside