Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu ravimiseaduse muutmise seaduse (532 SE). Poolt hääletas 85 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu (EL) vastav direktiiv rahva tervise paremaks kaitseks. Ühtlustatakse ravimiohutuse järelevalve süsteemi ja müügiloa saanud ravimite riskijuhtimissüsteemi toimimise nõudeid. Täpsustatakse ravimiohutuse ohumärkide tuvastamise ning kiireloomuliste meetmete rakendamise reegleid.  Eelnõu viib kooskõlla Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides läbiviidava tegevuse ja otsustusprotsessi ravimiohutuse tagamisel.

Riigikogu võttis vastu sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse (471 SE). Poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastuolijaid ei olnud, erapooletuid oli kaks. Seadus kõrvaldab kitsaskohti psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisus ja korralduses, sealhulgas järjekordade korralduses. Erihoolekandeteenuste osutamist puudutav regulatsioon muutub arusaadavamaks nii teenust saavatele inimestele, teenuse osutajatele kui ka sotsiaalkindlustusametile, mis on erihoolekandeteenustele suunav, halduslepinguid sõlmiv ja järelevalvet tegev asutus.

Teise lugemise läbis äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE). Eelnõuga nähakse ette osaühingute ja aktsiaseltside lihtsustatud lõpetamine. Samuti läbis teise lugemise alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).  Eelnõu eesmärk on maksustada kütuseid, sealhulgas vedelat põlevainet, vastavalt kasutusotstarbele. Selleks laiendatakse maksuhalduri õigusi võimaldamaks kütust kinni pidada ning vajadusel küsida ettevõtjalt aktsiisi tagatist. Laiem eesmärk on tagada võrdne konkurents kõigile kütuseturu osalistele ning suurendada maksulaekumist.

Esimese lugemise läbis ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõu (572 SE). Justiitsminister Hanno Pevkur ütles eelnõu tutvustades, et kaht seadust rakendav seadus on vajalik eelkõige selguse ning arusaadavuse huvides. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 25. märts, juhtivkomisjoniks on majanduskomisjon.

Esimese lugemise läbis ka meretöö seaduse eelnõu (552 SE). Eelnõu tutvustanud sotsiaalminister Taavi Rõivas ütles, et seadusega suureneb nende laevapere liikmete tööalane kaitstus, kes seni on töötanud ilma meretöölepinguta. Eelnõu täpsustab ka näiteks töötasu maksmisega seonduvat ja töökeeltega seonduvat, meditsiinilise abi osutamist laeval ja laevapere majutamist. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati täiskogul 12. märts, juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon.

Istungi stenogramm: https://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1393412276

 

 

Tagasiside