Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust:

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (1040 SE), mis volitab piirivalveametit otsustama piiripunktis erandina viisa andmise või viisa andmisest keeldumise. Seadus näeb ette võimaluse väljastada erandina piiripunktis viisa välismaalasele, kes küll ei vasta viisa andmise tingimustele, kuid viisa väljastamine on siiski vajalik humaansetel kaalutlustel, riiklikest huvidest lähtuvalt või rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. Nendel juhtudel võib seaduse kohaselt piiripunktis erandina viisa anda välismaalasele vaid siseministri otsusel.

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seadus (1049 SE), mis laiendab õiguskantsleri pädevust, andes talle õiguse tegutseda piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutusena. Riigikogule tehtavas ülevaates  õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle teeb õiguskantsler edaspidi ülevaate ka oma tegevusest ennetusasutusena piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise vältimiseks.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus (1047 SE), mis suurendab pikaajalise väljapaistva loomingulise töö eest preemiat saavate isikute arvu seniselt kahelt isikult kolmeni. Alates tulevast aastast välja antava preemia suurus kasvab seniselt 300 000 kroonilt 600 000 kroonini.

76 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seadus (965 SE), mis liidab ETV ja Eesti Raadio ühtseks kaasaegseks ringhäälinguorganisatsiooniks. Ringhäälingunõukogu moodustatakse nii poliitikutest kui ka ekspertidest.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE), mille eesmärk on muuta põhiseaduse preambulat, et esile tõsta ja tähtsustada eesti keele tähendust eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandjana;

valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE), mille üheks eesmärgiks on õiguslikult määratleda riigi infosüsteemi koosseis, reguleerida sellesse kuuluvate andmekogude korraldus ning anda õiguslikud alused andmeteenuste osutamiseks ja kasutamiseks.

Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside