Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu põhiseaduskomisjoni algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE). Seadus reguleerib Riigikogule üleantava kollektiivse pöördumise esitamise ja menetlemise korda. Kollektiivse pöördumise esitamiseks Riigikogule tuleb koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Seaduse väljatöötamisel arvestati 2012. aasta lõpus presidendi ellukutsutud Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.

Seni oli Eestis reguleeritud üksikisikute pöördumisele vastamise kord ja rahvahääletus, kuid puudus vahelüli ehk grupi ettepaneku tegemise ja menetlemise kord – puudus niinimetatud kollektiivse pöördumise ehk petitsiooni regulatsioon. 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine katkestati. Eelnõuga kavandatakse muuta töötuna arvelevõtmise avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise kord paindlikumaks ja lihtsamaks. 

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahnka ütles, et kuna komisjonil on veel sisulisi ja põhimõtteliselt aktsepteeritavaid muudatusettepanekuid, siis komisjon teeb ettepaneku teine lugemine katkestada. Teisipäeval tehtud otsus oli konsensuslik. „Nii et kui meie plaanid ilusasti lähevad täide, siis teine lugemine jätkub siin järgmisel nädalal,“ ütles Tsahkna. Uueks muudatusettepanekute tähtajaks sai 13. märts.

Esimese lugemise läbis kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE). Eelnõuga täiendatakse ning korrastatakse kriminaalmenetluse seadustikus rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö osa. Täiendamise vajadus on tingitud nii rahvusvahelise koostöö praktikas tekkinud probleemidest kui ka Euroopa Liidu (EL) liikmelisusega seotud kohustusest võtta Euroopa Liidus heakskiidetud õigusaktid üle Eesti õigusesse.

Justiitsminister Hanno Pevkur tegi Riigikogu kõnetoolist valitsuse eelnõu tutvustades ettepaneku jätta kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest välja punkt, mis käsitleb jõustunud kohtulahendis süüdimõistetu nime initsiaalidega asendamist.

Esimese lugemise läbis maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Seaduseelnõu eesmärk on ratifitseerida Euroopa Nõukogu ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 17. märts.

Istungi stenogramm.

Tagasiside