Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust 

76 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seadus (68 SE), mis näeb ette, et abiellujad valivad oma abieluvara suhte abiellumisavalduse allakirjutamisel, märkides oma avalduses, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse perekonnaseadusest tulenevat varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara regulatsiooni. Seejuures on perekonnaseisuametnik kohustatud abielluda soovijatele nende tahteavaldust vastu võttes selgitama erinevate varasuhete iseloomu ja õiguslikke tagajärgi.
                       
75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seadus (329 SE), mis võimaldab kohalikul omavalitsusel inimeste valda või linna elamaasumise soodustamiseks omandada elamumaad turuhinnast soodsamalt. Kohaliku elu järjepidevust silmas pidades on seaduse põhiliseks sihtgrupiks noored pered.
                       
69 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (410 SE), mis välistab erinevad tõlgendamisvõimalused ja tagab inimeste senisest parema kaasamise planeerimisprotsessi. Seaduse kohaselt kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel. Puudutatud isikuiks on muuhulgas planeeringuala naabruses olevate kinnisasjade omanikud. Seadus kehtestab detailplaneeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega.
                       
75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud konsulaarseadus (378 SE), mis uuendab konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu. Seadus viib vajadustega kooskõlla aukonsuli volitused ja tema tegevust käsitlevad sätted, muudab ja täiendab konsulaarametniku ja aukonsuli konsulaartoiminguid ning lisab viisade andmise võimaluse esinduslepingute kohaselt. Seadus parandab konsulaarabi kättesaadavust nii Eesti kodanikele kui ka välismaalasele, kes on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.
                       
62 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seadus (442 SE), mis näeb osalisriigile ette kohustused tagada järelevalveasutuse (s.o Andmekaitse Inspektsiooni) tegevuse sõltumatus. Samuti kehtestab isikuandmete piiriülese edastamise tingimused vastuvõtjale, kes ei kuulu konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla. Lisaprotokolli ratifitseerimisega väljendab riik oma tahet siduda end eelmainitud kohustustega ka rahvusvahelise õiguse kaudu.
                       
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise
 
Valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), mis ei kirjuta abikaasadele enam ette üht konkreetset varasuhet, vaid antakse valida selle asemel kolme varasuhte (varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja lahusvara) vahel. Teiste varasuhetega võrreldes on mõnevõrra eelistatum varaühisus, kuna eelnõu muudatused näevad ette, et kui abikaasad ei ole muud varasuhet valinud, siis kohaldub varaühisuse regulatsioon.
                       
Keskkonnakomisjoni algatatud jahiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (458 SE) eemaldab jahiseadusest riigi kasutada jäetava jahimaa minimaalse suuruse nõue, täpsustatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise tingimusi ning sätestatakse keskkonnaministri õigus delegeerida jahindustegevuse korralduslikke ja täidesaatvaid funktsioone kolmandale sektorile.
                       
Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE) reguleerib esemete registerpandiga pantimist. Samuti likvideeritakse Eesti õiguses olev lünk õhusõidukitele registerpandi seadmisel.               
 
Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE) annab ämmaemandatele õiguse osutada ämmaemandusabi teenust iseseisvalt ja likvideerib ämmaemandate senised tegevuspiirangud. Samuti antakse ämmaemandatele õigus väljastada töövõimetuslehte rasedus- ja sünnituspuhkusele minemise kohta ja raseduse ajal töö(teenistus)tingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle (ametikohale) üleviimise kohta.
                       
Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise
 
Valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE);
                       
Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (486 SE);
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE);
                                                                      
Valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE);
           
Valitsuse algatatud ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE);
 
Valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele riigi poliitilise ja majandusliku olukorra kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas küsimustele riigi kaitsevõime ja Vabadussõja monumendi kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas küsimustele majanduse arengustrateegia ja korteriühistute probleemide kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside