Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust ja otsuse: 

86 poolthäälega võeti vastu õiguskomisjoni algatatud perekonnaseadus (543 SE), mis esitab uue tervikliku perekonnaõiguse regulatsiooni. See hõlmab abikaasadevahelisi õigussuhteid, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid. Uus perekonnaseadus jõustub alates 1. juulist 2010.
           
88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud lepitusseadus (487 SE), mis reguleerib lepitusmenetluse läbiviimise põhimõtteid nii füüsilisest isikutest lepitajate kui alalises institutsionaalses vormis tegutsevate riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorganite puhul. Seadus reguleerib lepitusmenetlust tsiviilasjades.
           
87 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seadus (604 SE). Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole Riigihangete Ameti juures asuv vaidlustuskomisjon enam samal tasemel esimese astme kohtuga, vaid on tavaline haldusorgan. Vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamise puhul on nüüd tegemist tavalise kaebusega haldusakti peale. Varem pöörduti vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamiseks otse teise astme kohtusse – ringkonnakohtusse, nüüd aga esimese astme kohtusse – halduskohtusse. Kui enne nimetatud Riigikohtu lahendi jõustumist tasus hanke vaidlustaja vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamiseks riigilõivu 10 000 või 20 000 krooni, siis nüüd on võimalik see otsus edasi kaevata tasudes riigilõivu 250 krooni.
 
70 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (577 OE). Koondaruanne koosneb tegevusaruandest ning raamatupidamise aastaaruandest. Koondaruande juurde kuulub ka Riigikontrolli kontrolliaruanne.
 
Riigikogu otsustas uuesti arutada (68 poolt, 1 erapooletu) Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadust.  Presidendi hinnangul on seaduse sätted, millega reguleeritakse ajateenijate põhiõiguste piiramist, vastuolus põhiseadusega, kuna ajateenija põhiõiguste piiramine delegeeritakse kaitseväele ja jäetakse sellega väljaspoolse seaduse reguleerimisala. Nii riigikaitsekomisjon kui ka põhiseaduskomisjon toetasid seaduse uuesti menetlemist Riigikogus.
 
Riigikogu lõpetas tuleva aasta riigieelarve eelnõu teise lugemise:
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE) teise lugemise ja määras muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 24. novembri kell 18. Eelarve kulude planeeritud maht on 89,6 ja tulude maht 84 miljardit krooni. Eelnõu teiseks lugemiseks tehti 20 muudatusettepanekut, millest ühe esitas rahanduskomisjon ministeeriumide ettepanekute alusel. See koosneb mitmest muudatustest, mis tulenevad struktuurimuudatustest, seadusemuudatustest ja kulude majandusliku sisu muutmisest. Ülejäänud 19 muudatusettepanekut, millega tehti ettepanek suurendada eraldisi kohalikele omavalitsustele, kultuurivaldkonna asutustele, ühtseks pindalatoetuseks, täiendavateks otsetoetusteks, siseministeeriumi valdkonna kulude täiendavaks katteks jne – ei leidnud komisjoni toetust. „Rahanduskomisjon on selgelt seda meelt, et eelarve positsiooni tuleks pigem parandada kui halvendada parlamendis, ja seetõttu muudatusettepanekud, mis ühes või teises valdkonnas kulusid suurendasid, ei leidnud toetust,“ ütles selgituseks rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas. Teise lugemise käigus toimusid läbirääkimised, millest võtsid arvukalt osa opositsiooni saadikud.
 
Riigikogu lõpetas 11 eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe denonsseerimise seaduse eelnõu (560 SE);
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (561 SE);
 
Valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE);
 
Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE);
 
Valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE). Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 10 poolt, 48 vastu.
 
Valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE);
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (612 OE);
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (613 OE);
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (614 OE);
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (615 OE);
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (616 OE).
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Toomas Vareki esitatud küsimusele Eesti majanduse olukorra kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele Eesti kultuuripärandi saatuse kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Toivo Tootseni esitatud küsimusele Vabadussõja võidusamba ja Ester Tuiksoo esitatud küsimusele kaitseministeeriumi hangete kohta.
 
Istung lõppes kell 21.22.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside