Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 58 poolthäälega vastu valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse (164 SE). Seaduse väljatöötamise tingis vajadus reguleerida päästeala teenistusküsimused eraldi seaduses. Päästetöötajatel puudus seni töö eripära arvestav teenistusseadus. Samas on riigi ülesandeks saavutada päästeasutuste tõhus ettevalmistus ja varustatus, kuna Päästeametil ja päästeteenust osutavatel asutustel on keskne roll inimeste elu ja vara päästmisel ja keskkonna kaitseks tehtavate vältimatute tööde korraldamisel. Käesolev seadus reguleerib päästeteenistuse korralduse ja päästeteenistujate õigusliku seisundi. Päästeametnikele laieneb avaliku teenistuse seadus ja päästetöötajatele töölepingu seadus ja muud tööseadused käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Seadus jõustub 2008. aasta 1. märtsil. Vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (150 SE). Seaduse eesmärgiks on täpsustada seaduste sätteid, muuta regulatsioon selgemaks ja lihtsamaks, ühtlustada erinevates majandustegevuse valdkondades registreerimise kohustusega seonduvaid üldsätteid. Kuna nii majandustegevuse registri seadus kui ka kaubandustegevuse seadus on nn raamseadused, siis tuli muuta ka alkoholiseadust, ehitusseadust, turismiseadust. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 15. mail, turismiseaduse muudatused jõustuvad 2008. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seadus (167 SE). Seadus on välja töötatud vajadusest harmoneerida Eesti seadusandlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga seadmete ökodisaini kohta. Seadusega sätestatakse energiat tarbivate seadmete ökodisaini nõuded ja tagatakse nimetatud seadmete vaba liikumine siseturul. Seadus käsitleb nõudeid, millele peavad vastama rakendusmeetmete alla kuuluvad seadmed, et neid tohiks turule viia ja kasutusele võtta. Nõuded kehtestatakse seadmete energiatõhususe ja nende tootmise keskkonnasõbralikkuse taseme parandamiseks, mis omakorda aitab kaasa säästvale arengule. Seadus jõustub üldises korras. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, ühistranspordiseaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 47, vastu 34 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside