Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kuus seadust ja otsuse:

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (947 SE), mille kohaselt on kriminaalmenetluses jälitustoiminguks loa väljastamise õigus lisaks Harju Maakohtule ka teistel maakohtutel. Muudatuse tulemusena ei ole väljaspool Tallinna asuvatel prokuröridel enam vajalik loa taotlemiseks pealinna sõita. See võimaldab olulist aja ja raha kokkuhoidu. Maakohtu esimehele antakse õigus määrata jälitustoiminguks loa andmiseks kuni kolm kohtunikku, vähendamaks kohtute töökoormust. Kokku võivad jälitustoiminguteks loa andmise õiguse saada kuni 16 kohtunikku senise 2 kohtuniku asemel.

80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (991 SE), mis võimaldab äriregistri avaldusi läbi vaadata ja registrikandeid teha kiirmenetluse korras. Seda on esialgu võimalik kohaldada osaühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu esmakannetele ning füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute (sh ka aktsiaseltside ja tulundusühistute) muutmiskannetele. Kiirmenetluse puhul saab vajalikud andmed registrit pidavale kohtule esitada Interneti teel, ilma notari vahenduseta. Registrit pidavate kohtute ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse töökorralduses ja ressursijaotuses lähtutakse eesmärgina 2-tunnisest menetluskiirusest. Äriregistri tavamenetluse maksimumtähtaega lühendati 15 kalendripäevalt 5 tööpäevale.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (966 SE), mis kõrvaldab vastuolud ja mitmetimõistetavused, mis ilmnesid seoses selle aasta 1. jaanuaril  jõustunud uue tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Viimane sätestab muuhulgas maksekäsu kiirmenetluse regulatsiooni, mis on vajalik rahaliste nõuete kiirendatud ja lihtsustatud käsitlemiseks. Sellise lihtsustatud menetluse eesmärk on anda kohtutele võimalus lahendada väikese väärtusega ja sisuliselt vaidlustamata nõuded võimalikult kiiresti ning väikese aja- ja rahakuluga.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise seadus (980 SE), mille esmane eesmärk on lahendada ohvriabiteenuse osutamisel üles kerkinud praktiline probleem: ohvrite ja nende perekonnaliikmete vajadus professionaalse psühholoogilise abi järele, et taastada nende sotsiaalne toimetulekuvõime. Samuti suurenevad ohvriabi seaduse alusel makstavad hüvitised nii vägivallakuriteoga tekitatud varalise kahju kui ka füüsilise vägivalla korral.

62 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse ning veeseaduse muutmise seadus (955 SE), mis teeb valitsusele ülesandeks kehtestada tervisekaitse- ja ohutusnõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, ning vastava määruse väljatöötamise. Seadus kohustab ujulateenuse osutajaid muuhulgas kasutavat vett laboratoorselt kontrollima ja tagama vastava teabe kättesaadavuse.

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seadus (905 SE), mille kohaselt võetakse tarvitusele täiendavad ja rangemad meetmed ebaseadusliku kalapüügi ja turustamise üle kontrolli kehtestamiseks ning Eestis laevastiku püügivõimsuse vähendamiseks, millest tulenevalt on eelistatud need struktuurabi taotlejad, kes loobuvad oma ajaloolisest püügiõigusest. Samuti antakse seadusmuudatusega keskkonnaministrile õigus kehtestada piiranguid harrastuspüügil ühes ööpäevas püüda lubatud kala koguste kohta.

56 poolthäälega (13 vastu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „AS Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja AS Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” (1031 OE), mis kiidab heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001 sõlmitud AS Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamise poolte kokkuleppel. Samuti kiidetakse heaks tehingu hind 2,35 miljardit krooni.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (936 SE ja 999 SE);

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE);

valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 6 poolt, 62 vastu;

valitsuse algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE);

valitsuse algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE);

valitsuse algatatud kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE);

valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE) teine lugemine. Hääletustulemus: 41 poolt, 30 vastu;

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE) teine lugemine. Hääletustulemus: 48 poolt, 35 vastu;

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE);

valitsuse algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE);

valitsuse algatatud söödaseaduse eelnõu (1038 SE);

valitsuse algatatud piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE);

valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE);

valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE).

Infotunnis vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar küsimustele ohtlike veoste, ühistranspordi dotatsiooni, rahvusvahelise koostöö ja soojusenergia käibemaksu kohta. Kaitseminister Jürgen Ligi vastas küsimusele ohuhinnangu ja kaitsetahte kohta.

Istung lõppes kell  19.40.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside