Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Terje Trei.
 
Riigikogu võttis vastu kaheksa seadust:
 
92 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (725 SE), mis kehtestab kinnistusraamatu kannete parandamiseks selgema regulatsiooni, samuti lahendab muud pärimisõigusega ja kinnistusraamatu pidamisega seotud probleemid. Lisaks eeltoodule muudab vastuvõetud seadus kinnistusraamatuseadust ja sellega seonduvalt teisi seadusi lähtuvalt kinnistusraamatu infosüsteemi arendustest.  
                       
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud liiklusseadus (475 SE), mis sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest. Seadus reguleerib ka maastikusõidukite maastikul liiklemist.
                       
52 poolthäälega (3 vastu) võeti vastu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus (597 SE), mis parandab oluliselt investeerimistingimusi soojuse tootmisse, loob eelise keskkonnasõbralike ja valdavalt kodumaiseid kütuseid kasutavatele soojuse tootjatele, samuti tugevdab konkurentsiameti kontrolli soojuse tarnelepingute üle. Sellega väheneb sissetoodava Vene gaasi osakaal soojatootmises ning suureneb kodumaiste kütteallikate osakaal. Ettevõtjad saavad investeerimiskindluse – üksmeelselt jäi selleks 12 aastane periood, mida hakatakse lugema kodumaise toormega, sh jäätmetest, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist energia tootmise alustamisest. Konkurentsiamet saab juurde volitusi, et teha järelvalvet soojuse hinna kujunemise ja konkurentsi üle, samuti soojuse tootmisviiside kooskõlastamiseks.
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud noorsootöö seadus (676 SE), mis reguleerib noorsootöö korraldust Eestis. Noorsootöö vormidena reguleerib seadus noorteühenduste, noortekeskuste ja huvikoolide tegevust, samuti üldhariduskoolide tunnivälist tegevust, noortelaagreid ja noorteprogramme. Noorsootöö subjektiks on 7-26-aastane ühiskonnaliige.                    
 
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise seadus (730 SE), mis sätestab ja jõustab Euroopa Liidu vastava direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid. Samuti lahendab praktikas esile kerkinud probleemid seoses relvade käitlemisega. Muudatustega täpsustatakse kontrollimeetmeid relvade ringluse osas ja antakse relvaloa peatamisel võimalus olla paindlik ning lähtuda relvaloa kehtivuse peatamisel objektiivsest ohust, mis võib lähtuda isikust.
                       
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kunstiteoste tellimise seadus (756 SE), mis reguleerib avaliku otstarbega hoone ehitustöödega kaasnevat kunstiteoste tellimise kohustust avaliku ruumi esteetilise rikastamise eesmärgil.                  
                       
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (760 SE), mis aitab kaasa töötute tööjõuturule tagasitoomisele ja loob paremad eeldused täiendavate osalise tööajaga töökohtade tekkeks.           
                       
56 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni algatatud riigivaraseaduse muutmise seadus (772 SE), mis puudutab riigi asutatud sihtasutuste laenude võtmise tingimusi. Muudatuse kohaselt võib riigi asutatud sihtasutus võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside