Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 9 seadust:

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (1087 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on soodustada lemmikloomade tervise ja heaolu kaitset. Seadusega sätestatakse üksikasjalikumad lemmikloomade pidamise nõuded ning muudetakse loomade vedu reguleerivaid sätteid. Karistusseadustikku lisatakse loomapidamise õiguse äravõtmisega seonduv juriidilisele isikule süüteo eest lisakaristuse mõistmist reguleeriv säte. Seadus jõustub 2007. aasta 1. aprillil, §-d 2 ja 6 jõustuvad 2007. aasta 1. septembril ning §-d 8 – 18 jõustuvad 2008. aasta 2. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 11 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

46 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seadus (1000 SE). Seaduse kohaselt on avalikku kohta keelatud püstitada või seal eksponeerida rajatist, mis ülistab Eesti Vabariigi okupeerimist, massirepressioone Eestis või võib ohustada isikute elu, tervist või vara, on vaenu õhutav või võib põhjustada avaliku korra rikkumisi. Samuti on keelatud avalikku kohta püstitada või seal eksponeerida mälestusmärke, monumentaalkunstiteoseid või muid rajatisi, mis ülistavad ajaloolisi isikuid, kes on eesti rahvast massiliselt hävitanud või eesti ajaloolist asuala ulatuslikult rüüstanud. Seaduse § 2 sätestab ettekirjutuse tegemise keelatud rajatise teisaldamiseks või keelatud rajatise eksponeerimise lõpetamiseks. Seadusesse lisati rakendussäte, mille kohaselt Tallinnas aadressil Kaarli pst 13 asuv rajatis loetakse keelatud rajatiseks ning valitsus peab korraldama selle teisaldamise 30 päeva jooksul alates käesoleva seaduse jõustumisest. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu hääletas 44 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

66 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus (1082 SE). Seadusmuudatuste peamine eesmärk on täiendada kalandusturu korraldamise seadust õigusliku regulatsiooniga, mis on vajalik Euroopa Liidu vahenditest (Euroopa Kalandusfondist) kaasrahastatavate toetuste andmiseks kalandussektoris. Seadusmuudatuste teine eesmärk on täiendada ja täpsustada kalamajandusliku riigiabi ja turukorralduslike toetuste andmise regulatsiooni. Seaduse kohaselt on nimetatud toetusi edaspidi võimalik anda ka kalandustoodete töötlejale. Lisaks sellele täpsustatakse kalamajandusliku riigiabi ja turukorralduslike toetuste saamiseks esitatud taotluses sisalduvate andmete töötlemise korda. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

63 poolthäälega võeti vastu Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus (963 SE). Seadusesse lisatakse uus riiklik tähtpäev: 22. september – vastupanuvõitluse päev. Seaduse vastu hääletas 8 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

77 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seadus (1059 SE). Seadusmuudatusega tunnistatakse kehtetuks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18, mis sätestas piirangud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel.  Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

65 poolthäälega võeti vastu keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seadus (1098 SE). Seadusmuudatused on tingitud vajadusest viia keskkonnatasude seaduse § 10 kooskõlla veeseadusega ja keskkonnatasude seaduses vee erikasutuseõiguse tasu maksmist reguleerivate ülejäänud sätetega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

55 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seadus (1026 SE). Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. Seadus sätestab isikuandmete töötlemise tingimused ja korra, isikuandmete töötlemise järelevalve korra ning vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest. Seaduse vastu hääletas 4 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (1094 SE). Maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) muutmise eesmärgiks on täiendada Eesti maksuõiguse regulatsiooni Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) siduva eelotsusega, mis annab maksukohustuslasele kindluse tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise osas. Maksukohustuslaste registri korrastamise eesmärgil sätestatakse MKSis alus ettevõtlusega mitte tegelevate füüsilisest isikust ettevõtjate registrist kustutamiseks. Samuti sätestatakse MKSis täpsemalt eelkontrolli instituut, mis võimaldaks maksuhalduril vaatluse käigus küsida vaatlusobjektil viibivatelt isikutelt maksustamise seisukohast olulist teavet. Riigilõivu seaduses täpsustatakse MTA toimingutega seonduvat. Seadus jõustub 2007. aasta 1. juulil, seaduse § 1 punkt 6 jõustub Riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval, § 1 punkt 5 ja § 2 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

66 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seadus (1051 SE). Euroopa Liidu direktiividest lähtuvalt reguleeritakse seadusmuudatustega taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise ning koostootmise soodustamist ning Eesti elektrisüsteemi varustuskindlust. Ühtlasi harmoneeriti need elektri siseturu direktiivi sätted, mis seni ei olnud elektrituruseaduses selgelt kajastatud ning viidi elektrituruseadus kooskõlla koostootmise direktiiviga. Seadus jõustub 2007. aasta 1. mail, seaduse §-s 17 sätestatud § 59 lõike 4 punkt 3, lõike 6 punkt 3, lõiked 7-9 ja §-s 27 sätestatud § 94 lõike 1 punkt 2¹ jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril. Seaduse §-s 18 sätestatud § 59¹ lõige 4 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 8 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi ja Liina Tõnissoni algatatud planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1069 SE) esimene lugemine. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside