Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põllumajandusminister esines poliitilise avaldusega
 
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo esines Riigikogu istungi algul poliitilise avaldusega seoses põllumajandusministeeriumi abiministri Rain Vändre tööleasumise ja ministeeriumis toimuvate muudatustega. Tuiksoo põhjendas abiministri töökoha täitmist seoses põllumajandusministeeriumi töömahu tunduva kasvuga pärast liitumist Euroopa Liiduga ning seoses uue maaeluarengu strateegia, samuti kalanduse arengu strateegia ettevalmistamisega perioodiks 2007-2013 ning nende edasise elluviimisega. Põllumajandusministeeriumi abiministri põhilisteks töövaldkondadeks on kalamajandus ja maaelu poliitika arendamine ja korraldamine.
 
Riigikogu võttis vastu kolm seadust:
 
70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seadus (864 SE), millega tagatakse Euroopa Liidu kodanikele ja nende perekonnaliikmetele liikumisvabadus. See tähendab, et igal EL kodanikul ja tema perekonnaliikmel on esmane ja individuaalne õigus vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, arvestades kehtestatud piiranguid ja tingimusi. Selleks, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid nimetatud õigust kasutada vabaduse ja väärikuse objektiivseid tingimusi täites, näeb EL direktiiv selle õiguse ette ka Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmele, sõltumata perekonnaliikme kodakondsusest. Seadus kehtestab EL kodaniku ja tema perekonnaliikme Eestis viibimise ja elamise seaduslikud alused tulenevalt EL direktiivis sätestatud põhimõtetest, et tõhustada EL kodakondsuse praktilist tähtsust direktiivi rakendamise läbi.
 
65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (874 SE), mis lihtsustab ja muudab üheselt mõistetavamaks seaduse rakendamise notaritele, kohaliku omavalitsuse volikogudele ja maavanematele, samuti isikutele, kelle suhtes seadus kohaldub.
 
57 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (873 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eesti on juba sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iiri­maa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania ja Rumeeniaga.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
 
valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE); Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 10 poolt, 40 vastu;
 
valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE).
 
Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:
 
Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE);
 
põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE);
 
Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE);
 
valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE);
 
valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 42 lõike 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE) esimest lugemist ei toimunud ettekandja puudumise tõttu.
 
Riigikogu ei võtnud vastu valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE). Hääletustulemus: 50 poolt, 20 vastu. Eelnõu vajas vastuvõtmiseks aga vähemalt 51 poolthäält.
 
Infotunnis vastas rahandusminister Aivar Sõerd küsimustele riigieelarve, avaliku sektori rahastamise ja inflatsiooni kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimusele toimetulekutoetuste ja rehabilitatsiooniteenuse rahastamise kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas küsimusele ministeeriumi valitsemisala teemade kohta.
 
Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside