Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja otsuse:

 

66 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elatisabi seadus (1076 SE), mis tagab elatisabi lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust. Seaduse kohaselt makstakse elatisabi 90 päeva jooksul ühe kolmandiku lapsetoetuse suuruses päevamääras ehk praegusel hetkel kokku 4500 krooni. Seadus seab elatisabi saamise tingimuseks kohtumenetluse algatamise lapse ülalpidamiseks kohustatud isiku vastu. Seaduse eesmärk on tagada lapse ülalpidamine olukorras, kus üks vanem on küll pöördunud elatisnõudega kohtusse, kuid kohtu- ja täitemenetlus ei ole veel tulemusi andnud. 90 päevast peaks seaduse autorite kinnitusel piisama selleks, et kohus jõuaks lahendada kas hagi tagamise taotluse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse ning vanem jõuaks algatada täitemenetluse. Seaduse eesmärk on autorite kinnitusel ka ärgitada vanemaid senisest aktiivsemalt elatisnõudega kohtusse pöörduma, kuna paljud üksikvanemad on väidetavalt leppinud sellega, et elatist ei maksta ega püüagi oma lapse õigusi kohtus kaitsta.

63 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus (927 SE), mis täpsustab sätted, mida seni võis mõista mitmeti ja mida seoses sellega oli algataja hinnangul praktikas raske rakendada. Seadus tagab parema kaitse haruldastele isenditele nagu kotkas, must toonerkurg ja lendorav. Samuti tagab kaitse nimetatud isendite pesapuudele ja neid ümbritsevatele puistutele.

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seadus (1067 SE), mis kehtestab õiglase hüvitise maa omanikule tehnorajatise ja -võrgu talumise eest ning sätestab kinnisasja omanike ja tehnorajatiste või -võrkude omanike õigused ja kohustused tehnorajatiste ja -võrkude ehitamisel võõrale maale.

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning maaparandusseaduse muutmise seadus (1091 SE), mis viib kõnealused seadused kooskõlla Euroopa Liidu vastavate määrustega. Samuti viib kooskõlla nende määruste alusel koostatava programmiga “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja tagab valdkonna tõhusama reguleerituse ja seaduse tõrgeteta rakendamise.

44 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus (1084 SE), mille vastuvõtmisega kiideti heaks 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni (Helsingi konventsiooni) muudatused. Samuti muudeti Helsingi konventsiooni ratifitseerimise seadust, täiendati seda volitusnormiga, mille kohaselt on valitsusel õigus Eesti Vabariigi nimel heaks kiita või tagasi lükata Helsingi konventsiooni ja selle lisade muudatusi, mis käsitlevad ainete ja materjalide nimekirju ning muudatusi, mis ei ole sisulist laadi, kui selliste muudatuste rakendamiseks ei ole vaja muuta Eesti seadusi.

37 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Riigikogu otsus „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (1100 OE), mis lubab kasutada Eesti kaitseväe staabiohvitsere, kuni 5 kaitseväelast, ÜRO poolt juhitavatel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis ja Süürias tähtajaga kuni kaks aastat, alates staabiohvitseride lähetamisest missioonipiirkonda.

Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Jüri Saare ja Mark Soosaare algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE) teine lugemine lõpetati.

Infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang küsimustele turvalisuse ja Eesti kui hasartmängude paradiisi kohta. Kaitseminister Jürgen Ligi vastas küsimustele kaitseliidu ja kaitseväe kohta. Välisminister Urmas Paet vastas küsimustele välispoliitika kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside