Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule kokku 100 muudatusettepanekut, mis täiskogus kõik läbi hääletati. Rahanduskomisjon tegi eelnõus ühe muudatuse, mis peamiselt puudutab tehnilisi täpsustusi ministeeriumide valitsemisalades. Eelarve tuludeks on planeeritud ≈ 7,5 miljardit eurot ja kuludeks ≈ 7,7 miljardit eurot. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Katkestamise ettepaneku poolt 24 hääletas ja vastu 51 Riigikogu liiget. Kuna katkestamisettepanek Riigikogu toetust ei leidnud, suunati eelnõu kolmandale lugemisele. 

Riigikogu kinnitas 50 poolthäälega valitsuse algatatud riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande (265 OE). Koondaruanne koosneb tegevusaruandest, riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandest, täiendavast informatsioonist kohalike omavalitsuste kohta ning täiendavast informatsioonist avaliku sektori ja valitsussektori kohta. Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne. 

Riigikogu võttis 66 poolthäälega vastu 63 Riigikogu liikme algatatud avalduse Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist (306 AE). Avalduses rõhutatakse, et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku keskseks küsimuseks on võrdsete konkurentsitingimuste loomine Euroopa Liidu siseturul otsetoetuste reformimise ja nende võrdsustamise kaudu. Selleks kutsub Riigikogu Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles kehtestama selline ÜPP otsetoetuste süsteem, mis tagaks võrdsed konkurentsitingimused kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele ning minema järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil üle uuele otsetoetuste arvestamise metoodikale, mis võimaldaks vältida olulisi erinevusi Euroopa Liidu otsetoetuste kõrgeima ja madalaima taseme vahel ning mis arvestaks majandus- ja keskkonnakriteeriume. 

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on tõsta alkoholiaktsiisi ajavahemikus 2013–2016 5% aastas ja suurendada seeläbi riigieelarve tulusid. Alkoholi aktsiisimäärade 5%lisel tõstmisel suureneb algataja selgituse kohaselt näiteks õlle hind järgmisel aastal (1 liiter, 5%vol) hinnanguliselt 1,8 eurolt 1,82 eurole, veini hind (0,7 liitrit) tõuseb 7 eurolt 7,04 eurole ja viina hind (1 liiter, 40%vol) tõuseb 12 eurolt ligikaudu 12,36 eurole. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, mille poolt hääletas 14 ja vastu 37 Riigikogu liiget. Kuna katkestamisettepanek ei leidnud Riigikogu toetust, suunati eelnõu kolmandale lugemisele. 

Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt lisatakse kaitseväele isikute kaitse ülesanne, nähakse ette õigus kasutada kaitseväge politsei abistamisel jõu kasutamise õiguseta ning muudetakse kaitseväe struktuuri ja luuakse uus struktuuriüksus kaitseväe juhataja vahetus alluvuses – NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent, mis hakkab täitma praeguse Staabi- ja sidepataljoni Küberkaitse Kompetentsikeskuse Eesti kontingendi ülesandeid. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, mille vastu hääletas 30, poolt ei hääletanud keegi ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Kuna eelnõu katkestamisettepanek ei leidnud Riigikogu toetust, suunati eelnõu kolmandale lugemisele. 

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) teine lugemine. Seadusmuudatustega luuakse kohtujuristi institutsioon, mis aitab tõsta kohtunikku kohtuasja ettevalmistamisel abistavate kohtuametnike kvalifikatsiooni ja seeläbi kohtute töökvaliteeti ning tõhustab kohtumenetlust. Kohtujurist on kõrgema kvalifikatsioonitasemega kohtuametnik, kes osaleb kohtuasjade menetluseks ettevalmistamisel ning võib menetlusseadustikes ettenähtud juhtudel teha menetlustoiminguid iseseisvalt või teda juhendava kohtuniku järelevalve all. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, mille poolt hääletas 2 ja vastu 33 Riigikogu liiget. Kuna eelnõu katkestamisettepanek ei leidnud Riigikogu toetust, suunati eelnõu kolmandale lugemisele. 

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on suurendada välisesinduses väljaantavate juhilubade ja isikut tõendavate dokumentide ning konsulaarteenuse korras väljastatavate dokumentide riigilõivu selliselt, et eelnõuga kehtestatavad riigilõivumäärad kataksid dokumendi väljaandmiseks või väljastamiseks tehtavad kulutused. Eelnõuga eeldatav tulude mahu kasv on kuni 500 000 eurot aastas. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, mille poolt hääletas 9 ja vastu 40 Riigikogu liiget. Et eelnõu katkestamisettepanek ei leidnud Riigikogu toetust, suunati eelnõu kolmandale lugemisele. 

Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) teine lugemine jäi pooleli istungi tööaja lõppemise tõttu neljapäeval kell 9.55. Jätkatakse neljapäevasel korralisel istungil. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside