Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kuus seadust ja otsuse:

72 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu valitsuse ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Arengufondi seadus (946 SE ja 861 SE). Loodava arengufondi  eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis peavad aitama kaasajastada majandust, tagada ekspordi kasv ning luua juurde kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Arengufondi finantseerimiseks moodustatakse sihtotstarbeline investeerimiskapital. Arengufondile antakse tema asutamisel üle vähemalt 3%-lisele osalusele vastav kogus riigile kuuluvaid ASi Eesti Telekomi aktsiaid, mille väärtus on hetkel orienteeruvalt 500 miljonit krooni. Arengufond võib kasutada investeerimistegevuseks nii aktsiatelt saavaid dividende kui ka aktsiate müügist saadavaid vahendeid.

72 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (918 SE), mis reguleerib kahe uue sotsiaalteenuse –  asenduskodu teenuse ja lapsehoiuteenuse – osutamist. Asenduskodu teenus on pikaajaliselt toiminud nn lastekodu teenusena, millele on seni nõuded kehtestatud peamiselt määruste tasandil. Nimetatud nõuded viidi nüüd seaduse tasandile. Lapsehoiuteenuse puhul kehtestati nõuded lapsehoiuteenuse pakkujatele, lapsehoidjatele ning lapsehoiuteenuse osutajale. 

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 5 ja maamaksuseaduse § 10 muutmise seadus (992 SE), mis suurendab kohalikele omavalitsustele residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust eraldatavat määra seniselt 11,8 protsendilt 11,9 protsendini. Seadus tuleneb valitsuse 14. septembril istungil tehtud otsusest anda kohalike omavalitsuste tulubaasi üle kultuuri- ja haridustöötajate palkade ühtlustamise vahendid summas 100 miljonit krooni.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus (951 SE), mis täpsustab registripidaja hinnakirja ja vastutuskindlustuse tingimuste kooskõlastamise protsessi, muudab senist järelevalvekorraldust registris registreeritud aktsiaemitentide üle, lisab seaduses seni puudunud esindajakonto omaniku vastutust reguleerivad sätted. Seadusse on lisatud ka esindajakonto omaniku üle järelevalve teostamise sätted. Samuti kehtestatakse Eesti väärtpaberite keskregistri ja äriregistri vahelise infovahetuse täpsem kord.

53 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seadus (998 SE). Konventsiooni  eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele selle ühtsuses ja mitmekesisuses.

44 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seadus (978 SE), mis annab Eestile võimaluse ühineda Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ning saada ITSO (International Telecommunications Satellite Organization) liikmeks. ITSO liikmeksolek annab Eestile võimaluse osaleda rahvusvahelise kosmoseside järelevalve organisatsiooni töös ning saada ülevaade ülemaailmse kosmosesidesüsteemi opereerimisest ja arengust.

52 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” (1006 OE), mis võimaldab kasutada kuni 40 liikmelist Eesti kaitseväe üksust Riias toimuva NATO tippkohtumise julgeoleku tagamiseks ajavahemikul 20. novembrist kuni 4. detsembrini. Läti Vabariik soovib kasutada Eesti kaitseväe soomusmasinaid, mille ülesanne on võimalike massirahutuste korral blokeerida koostöös Läti politseiga ja viimase juhtimisel tänavaid ning transportida tippkohtumise turvamisel osalevate jõustruktuuride isikkoosseisu.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE). Isamaaliidu fraktsioon, Res Publica fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 25 poolt, 49 vastu. Rahanduskomisjonile muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 20. november kell 16;

valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE);

valitsuse ning Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Marika Tuusi ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE, 977 SE, 139 SE ja 926 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE). Isamaaliidu fraktsioon ja Res Publica fraktsioon tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 16 poolt, 42 vastu;

valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE);

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 97 muutmise seaduse eelnõu (981 SE);

valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE).

Keskkonnakomisjoni ettepanekul ei arutatud valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE);

Infotunnis vastas rahandusminister Aivar Sõerd küsimustele Eesti Raudtee enamusosaluse tagasiostmise rahastamise kohta. Keskkonnaminister Rein Randver vastas küsimustele maadevahetuse ja keskkonnajärelvalve kohta. Siseminister Kalle Laanet vastas küsimustele tuleva aasta riigieelarve ja sisejulgeoleku kohta.

Istung lõppes kell 18.50.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside