Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 54 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (101 SE). Seaduse eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav riigi kõrgemate ametiisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra. Seaduse vastu hääletas 38 Riigikogu liiget. Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril, § 2 punktid 1 ja 2, § 13 ning § 18 punkt 7 jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

83 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seadus (134 SE). Seadusmuudatusega säilitatakse käibemaksutagastusega müügil (tax free) ajutiselt (1.01.2010-31.12.2011) kehtiv vähendatud käibemaksutagastuse (38,35 eurot) piirmäär. Piirmäära vähendamise ettepaneku tegid Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Ettepanekut toetas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle hinnangul on 2010. a jaanuaris kaheks aastaks 38,5 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud positiivset mõju turismisektorile. Käesoleva seaduse kohaselt muudetakse piirmäär võrreldavaks naaberriikides kehtivaga ja kehtestatakse tax free müügi piirmääraks 38 eurot. Muudatus avaldab soodsat mõju turismi kasvule, mis omakorda suurendab eelarvelisi laekumisi. Seaduse vastu hääletas 4 Riigikogu liiget. Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.
 
55 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (100 SE). Seadusmuudatustega tõstetakse alkoholiaktsiisi määrasid, konsolideeritakse haigekassa ja töötukassa vahendid riigieelarvega. Nii haigekassa kui töötukassa rahalised vahendid koondatakse riigikassasse ehk neile kuuluvad pangakontod liidetakse riigi pangakontode kontserni koosseisu. Samas on nad jätkuvalt oma rahade peremehed ja saavad igal ajal kasutada oma rahalisi vahendeid seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks. Samuti pikendatakse omavalitsuste 60%-list laenupiirangut ka tulevaks aastaks. Seaduse vastu hääletas 40 Riigikogu liiget. Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi teatajas avaldamist, seaduse § 3 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril ja § 1 jõustub 2012. aasta 1. veebruaril.
 
71 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seadus (126 SE). Seadus reguleerib prokuröride töötasu. Muudatused on tingitud vajadusest hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, et tagada eri võimuharude vahelise tasakaal. Seadussätete kohaselt juhindutakse prokuröride töötasu määramisel kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis. Seaduse vastu hääletas 1 ning erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud strateegilise kauba seadus (96 SE). Seadusega võetakse üle vastavad Euroopa Liidu direktiivid, mille eesmärk on lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimusi ja luua asjakohane, praktikas hästi toimiv ja nüüdisaegne strateegilise kauba kontrolli süsteem. Ka suurendab seadus strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate vastutust ning näeb strateegilise kaubaga tegelevaile isikuile ette koolitus- ja teavituskohustuse. Viimane puudutab strateegilise kaubaga tegelevaid ettevõtjaid, riigiasutuste töötajad (kaitsepolitsei, politsei, toll), samuti kohtunikke ja üliõpilasi (nt riigikaitseakadeemia). Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 14 lõige 6, § 25 lõige 5, §-d 36-48 ja § 51 lõige 3 jõustuvad 2012. aasta 30. juunil.
 
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus (103 SE). Seadusmuudatustega ühtlustatakse lennu-, laeva- ja raudteeõnnetuste ohutusjuurdlusega seonduvaid regulatsioone. Eelnõuga võetakse meresõiduohutuse seadusesse üle laevaõnnetuste uurimist käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures luuakse uus struktuuriüksus Ohutusjuurdluse Keskus, mille loomiseks ning funktsioneerimiseks on vajalikud muudatused nii lennundusseaduses, meresõiduohutuse seaduses kui ka raudteeseaduses. Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.
 
55 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seadus (99 SE). 2012. aasta riigieelarve tulude maht on 6,116 miljardit ja kulude maht 6,576 miljardit eurot. Kolmandaks lugemiseks lisas rahanduskomisjon ühe muudatusettepaneku, milles sisalduvad olulisemad muudatused on seotud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse jõustumise edasilükkamisega, AS Estonian Air aktsiakapitali suurendamisega, alkoholiaktsiisi tõusu edasilükkamisega 1 kuu võrra, Muuseumiehituse SA likvideerimismenetlusega, Päästeameti elupäästevõimekust suurendava tegevuskava täpsustamisega ja Riigimetsa Majandamise Keskusele rahandusministeeriumilt lühiajalise laenu võtmise võimaldamisega. Täiendavaid vahendeid suunatakse hariduse-, keskkonna-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna regionaalprojektide toetuseks ja investeeringuteks, rahvusvaheliste õppekavade rakendamise toetamiseks, viljatusraviks ja narkotestide tõhususe tõstmiseks, samuti suurendatakse eraldisi päästeliidule, päästekeskustele, eri piirkondades täiendavatele vabatahtlikele komandodele ning politsei- ja piirivalveameti tegevuskuludeks. 2012. aasta riigieelarve vastu hääletas 44 Riigikogu liiget.
 
72 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (119 OE). Otsusega pikendatakse kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude ISAF (International Security Assistance Force) koosseisus kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
 
71 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (117 OE). Otsusega pikendatakse kuni 45 kaitseväelase kasutamise võimalust (vastavalt vajadusele) kuni 2012. aasta 31. detsembrini NATO reageerimisjõudude (NRF – NATO Response Force) koosseisus.
 
69 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” (122 OE). Otsusega pikendatakse kuni 15 kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavad direktiivid renditöö ning vanemapuhkuse kohta ja viia selleks vajalikud muudatused Eesti seadustesse. Eelnõu lihtsustab tähtajaliste töölepingute sõlmimist ja pikendamist renditöö korral, võimaldab tööandjatel renditöösuhte korral kergemini ka tähtajalisi töölepinguid pikendada või neid uuesti sõlmida, kehtestab tööandja teavitamiskohustuse renditöösuhte korral ja teeb muid muudatusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside