Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu andis tänasel istungil õiguskantsleri ettepanekul nõusoleku võtta Riigikogu liikmelt Mihhail Korbilt saadikupuutumatus ja jätkata tema suhtes kohtumenetlust.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on ettepaneku aluseks riigi peaprokuröri 17. märtsi taotlus, mille kohaselt on Mihhail Korbile esitatud kahtlustus mõjuvõimuga kauplemises. „Lühidalt väidab peaprokurör, et Mihhail Korb lubas Hillar Tederile 9. veebruaril 2020 kasutada oma mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et kolmas isik, Porto Franco Osaühing saaks ametiisikult Mihhail Kõlvartilt avaliku huvi seisukohalt põhjendamatu eelise. See puudutas servituudi hinda ja küsimust sellest, kas Porto Franco peaks väljasõidud rajama enda maale või peaks saama rajada need linna maale ja madalama hinna eest, kui algselt välja pakuti,“ selgitas ta.

Madise tõi esile, et õiguskantsler peab tutvuma toimikutega, kuid ei tohi seejuures hinnata kogutud tõendeid ega võtta seisukohta, kas inimene on süüdi või mitte. Nõusoleku andmisel Riigikogu liikme Mihhail Korbi suhtes süüdistuse esitamiseks ja kriminaalmenetluse jätkamiseks ei otsusta süüküsimust ka Riigikogu, lisas ta.

Riigikogu liige Mihhail Korb ütles, et toetab endalt saadikupuutumatuse võtmist, sest on huvitatud, et talle esitatud süüdistused leiaksid maksimaalselt kiire tee kohtuaruteluni ja tõe väljaselgitamiseni.

Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 82 ja erapooletuks jäi üks Riigikogu liige.

Esimese lugemise läbis üks eelnõu

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE), millega lisatakse seaduse alusel välja antavate isikut tõendavate dokumentide hulka Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus.

ELi tagasipöördumistunnistus väljastatakse kolmandas riigis või ELis olevale esindamata liikmesriigi kodanikule, kelle pass või reisidokument on kadunud, varastatud või hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav, või ka näiteks reisil sündinud lapsele. Esindamata on inimene juhul, kui tema kodakondsusjärgsel riigil ei ole kolmandas riigis või ELi liikmesriigis välisesindust või kui sealsel välisesindusel või aukonsulil ei ole võimalik konkreetsel juhul tagasipöördumisdokumenti anda.

Eelnõu kohaselt muudetakse ka riigilõivumäärasid välisesinduses tehtavate toimingute eest ja kehtestatakse uued riigilõivud toimingute eest, mis siiani on lõivustamata. Riigilõivud viiakse vastavusse tegelike kulutustega. Samuti kaasajastatakse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) toimingutega seotud riigilõivusid puudutavat regulatsiooni ning diferentseeritakse PPA teenindustes, posti ja e-posti teel ning iseteeninduskeskkonnas esitatavate taotluste eest võetavate riigilõivude määrasid.

Kaks eelnõu lükati tagasi

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) lükkas täiskogu tagasi. Esitajad soovisid teha valitsusele ettepaneku algatada seaduseelnõu, millega määratletaks kalapüügiseaduses randlase kui veepiiri omavas asustusüksuses püsivalt elava ning lautrit ja paati kasutava inimese mõiste ning laiendataks randlastele kalapüügiloa andmise korda. Samuti sooviti teha ettepanek töötada välja randluse toetusprogramm.

Läbirääkimistel võtsid sõna Isamaa fraktsiooni nimel Heiki Hepner ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Peeter Ernits.

Otsuse poolt hääletas 36 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Esimesel lugemisel lükkas Riigikogu tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), mille eesmärk oli täiendada lapse andmete registreerimise korda ning täita seaduses olev lünk juhtumitel, kui laps sünnib kodus või teel tervishoiuteenuse osutaja juurde. Eelnõu kohaselt oleks sellistel juhtudel tõendi väljastanud perearst.

Läbirääkimistel võtsid sõna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Paul Puustusmaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Helmen Kütt.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Tagasilükkamise poolt hääletas 47, vastu oli 22 ja erapooletuks jäi üks Riigikogu liige.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside